JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Bocken 10, 11 och 12

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bocken 10, 11 och 12

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med blått

Från den 28 september till och med den 29 oktober 2020 skickas planförslag gällande detaljplan för Bocken 10, 11 och 12, Laholms kommun, ut för granskning. Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 29 oktober 2020, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är på granskning enligt 5 kapitlet 18–25 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och innebär inte någon betydande miljöpåverkan.
Planen behandlas därför med normalt planförfarande, eftersom detaljplanen påbörjades innan den 1 januari 2015.

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt i Tidningshörnan i stadshusets entré samt på samhällsbyggnadskontoret, Humlegången 6, Laholm. Efter att granskningstiden gått ut kommer mindre ändringar göras och planförslaget kommer förberedas för antagande. 

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadshus att tillskapas i ett centralt beläget kvarter. Syftet är också att planlägga befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse och möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder inom denna.

Detaljplanens huvuddrag

Planförslaget innebär en mindre förtätning av stadskärnan där fler bostäder kan byggas i Laholms centrum, nära till service, vård, kollektiva förbindelser med mera. Befintlig bebyggelse med kulturhistoriskt värde skyddas och fler verksamheter möjliggörs i de befintliga lokalerna.

Kulturmiljön skyddas genom att befintliga byggnader inom planområdet förses med rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestämmelser. Befintlig stenmur, utmed Gamlebygatan, ska vid återuppbyggnad återges sin ursprungliga karaktär vad gäller höjd, stenars placering, fördelning, fogning samt placering av järnringar. Muren, utmed Gamlebygatan, omfattas även av utökad lovplikt som innebär att bygglov behöver sökas för eventuella ändringar av muren efter att den har återuppbyggts.

Synpunkter

Senast den 29 oktober 2020 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Synpunkter skickas till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm
miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 13 maj 2019