Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Bocken 10, 11 och 12

Bocken 10, 11 och 12

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med blått

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadshus i ett centralt beläget kvarter. Syftet är också att planlägga befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse och möjliggöra för centrumverksamheter och flerbostäder inom denna.

Planförslaget innebär en mindre förtätning av stadskärnan med tillskapandet av fler bostäder i Laholms centrum, nära till service, vård, kollektiva förbindelser med mera. Befintlig bebyggelse med kulturhistoriskt värde skyddas och fler verksamheter möjliggörs i de befintliga lokalerna.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i samrådsskedet.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för granskning.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget så ska dessa skickas in skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till någon av nedanstående adresser:

Miljö- och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 13 maj 2019