JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Bocken 10, 11 och 12

Bocken 10, 11 och 12

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med blått

Detaljplan för Bocken 10, 11 och 12, Laholms kommun, har antagits av kommunfullmäktige den 26 januari 2021.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför inte någon betydande miljöpåverkan.  Planen behandlas därför med normalt förfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadshus att tillskapas i ett centralt beläget kvarter. Syftet är också att planlägga befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse och möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder inom denna.

Planförslaget innebär en mindre förtätning av stadskärnan där fler bostäder kan byggas i Laholms centrum, nära till service, vård, kollektiva förbindelser med mera. Befintlig bebyggelse med kulturhistoriskt värde skyddas och fler verksamheter möjliggörs i de befintliga lokalerna.

Kulturmiljön skyddas genom att befintliga byggnader inom planområdet skyddas med rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestämmelser. Befintlig stenmur, utmed Gamlebygatan, ska vid återuppbyggnad återges sin ursprungliga karaktär vad gäller höjd, stenars placering, fördelning, fogning samt placering av järnringar. Muren, utmed Gamlebygatan, omfattas även av utökad lovplikt som innebär att bygglov behöver sökas för eventuella ändringar av muren efter att den har återuppbyggts.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022