Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Åmot 1:51 m.fl.

Åmot 1:51 m.fl.

Flygbild över aktuellt planområde, sett från väster – markerat i rött.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget i utkanten av Mellbystrand centrum och avgränsas i norr av Rombergs väg och omges av bostadsfastigheter i väster och söder, i öster avgränsas planområdet av en öppen yta av asfalt samt vegetation. Idag huserar planområdet den gamla barnkolonin Kirunakolonin, villavagnar samt stugor och ett radhus med lägenheter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus och radhus. Möjlighet ska ges för anordnandet av centrumverksamhet i bottenplan samt att skapa planmässiga förutsättningar för delar av befintlig byggnation tillkommen i laga ordning. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Detaljplanen innebär att kvartersmark som tidigare varit planlagt som stugby nu planläggs som flerbostadshus och radhus. För kvartersmark som tidigare varit planlagt som centrum planläggs flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Detta för att knyta an till kvartersmarkens läge i anslutning till Mellbystrands centrum. Detaljplanen regleras från planområdets befintliga skala och legaliserar bebyggelse tillkommen i laga ordning. Delar av Sydvästvägen breddas för att säkerställa bl.a. räddningstjänstens åtkomst.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i samrådsskedet.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för granskning.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget så ska dessa skickas in skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till någon av nedanstående adresser:

Miljö- och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 16 maj 2019