Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Åmot 1:51 m.fl.

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Åmot 1:51 m.fl.

Flygbild över aktuellt planområde, sett från väster – markerat i rött.

Detaljplan för Åmot 1:51 m.fl., Laholms kommun, har antagits av kommunfullmäktige den 23 juni 2020.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900).  Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför ingen betydande miljöpåverkan. Planen behandlas därför med normalt planförfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus och radhus. Möjlighet ska ges för anordnandet av centrumverksamhet i bottenplan samt att skapa planmässiga förutsättningar för delar av befintlig byggnation tillkommen i laga ordning. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Detaljplanen innebär att kvartersmark på fastigheten Åmot 1:122, som tidigare varit planlagt som stugby nu planläggs som flerbostadshus och radhus. Bebyggelsen där har tillkommit i laga ordning och detaljplanen regleras utifrån den befintliga byggnationen med en nockhöjd på 6 meter. På den nordöstra kvartersmarken, Åmot 1:51, möjliggörs flerbostadshus med alternativet att inrymma centrumverksamheter i bottenplan, för att knyta planområdet till dess läge i Mellbystrand centrum. Bebyggelsens utformning och omfattning, med en nockhöjd på 10,5 meter är satt efter Kirunakolonins befintliga utformning för att relatera till Mellbystrands bebyggelsekaraktär. I södra delen av Åmot 1:51 möjliggörs flerbostadshus och radhus med en nockhöjd på 8,0 meter, vilket innebär att bebyggelsens höjd trappas ner mot villabebyggelsen i söder.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 8 april 2020