Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Åmot 1:51 m.fl.

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Åmot 1:51 m.fl.

Flygbild över aktuellt planområde, sett från väster – markerat i rött.

Från den 2 mars till och med den 27 mars 2020 ställs planförslag gällande detaljplan för Åmot 1:51 m.fl., i Mellbystrand, ut för granskning. Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 27 mars 2020, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen granskas enligt 5 kapitlet 18 §§ plan- och bygglagen (PBL). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan. Förslaget har kompletterats enligt sammanfattningen i samrådsredogörelsen. Efter att granskningstiden gått ut kommer mindre ändringar göras och planförslaget kommer förberedas för antagande. Om planen inte överklagas inom tre veckor efter att planen har antagits vinner den laga kraft och blir gällande.

Under granskningstiden finns planförslaget även tillgängligt i Stadshusets entréplan samt på samhällsbyggnadskontoret

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus och radhus. Möjlighet ska ges för anordnandet av centrumverksamhet i bottenplan samt att skapa planmässiga förutsättningar för delar av befintlig byggnation tillkommen i laga ordning. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Detaljplanen innebär att kvartersmark på fastigheten Åmot 1:122, som tidigare varit planlagt som stugby nu planläggs som flerbostadshus och radhus. Bebyggelsen där har tillkommit i laga ordning och detaljplanen regleras utifrån den befintliga byggnationen med en nockhöjd på 6 meter. På den nordöstra kvartersmarken, Åmot 1:51, möjliggörs flerbostadshus med alternativet att inrymma centrumverksamheter i bottenplan, för att knyta planområdet till dess läge i Mellbystrand centrum. Bebyggelsens utformning och omfattning, med en nockhöjd på 10,5 meter är satt efter Kirunakolonins befintliga utformning för att relatera till Mellbystrands bebyggelsekaraktär. I södra delen av Åmot 1:51 möjliggörs flerbostadshus och radhus med en nockhöjd på 8,0 meter, vilket innebär att bebyggelsens höjd trappas ner mot villabebyggelsen i söder.

Synpunkter

Senast den 27 mars 2020 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Synpunkter skickas till:

Miljö och byggnadsnämnden 
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 19 februari 2020