Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Åmot 1:97 m.fl.

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Åmot 1:97 m.fl.                                        -  Hotell i Mellbystrand

Förstora bilden - Hotellet i Mellbystrand.jpg

Illustration över hotellets placering

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand.

Detaljplanen innebär att ett hotell kan etableras inom delar av fastigheten Åmot 1:97. Hotellbyggnaden placeras parallellt med Norra Strandvägen med hotellparkering mot Birgittavägen i öster. Den sammanlagda byggnadsarean är ca 2500 kvm, höjden regleras till högst 25,5 meter mot väster och högst 14,0 meter mot öster. Birger Pers väg och Birgittavägen planläggs som allmän plats, gata. Norra Strandvägen kommer att försvinna och planläggs som kvartersmark för hotell, en ny vändplats föreslås där Birger Pers väg slutar. Strandområdet planläggs som naturområde, dess östra delar säkerställs som ett område som ska omhänderta skyfall och kunna översvämmas samt tillgodogöra för gång- och cykelväg framför hotelletableringen. För att säkerställa bl.a. räddningstjänstens åtkomst av stranden planläggs en räddningsväg i förlängningen av Birger Pers väg. Längst i norr föreslås en gata med gång- och cykelväg.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i granskningsskedet.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för antagande

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Miljö och byggnadsnämnden 
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 10 februari 2020