JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Åmot 1:97 m.fl. - Hotellet

Del av Åmot 1:97 m.fl.                                   -  Hotell i Mellbystrand

Illustration över hotellets placering

Detaljplan för Del av Åmot 1:97 m.fl., Laholms kommun, har antagits av kommunfullmäktige den 23 juni 2020.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför ingen betydande miljöpåverkan. Planen behandlas därför med standardförfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand.

Detaljplanen innebär att ett hotell kan etableras inom delar av fastigheten Åmot 1:97. Hotellbyggnaden placeras parallellt med Norra Strandvägen med hotellparkering mot Birgittavägen i öster. Den sammanlagda byggnadsarean är ca 2500 kvm, höjden regleras till högst 25,5 meter mot väster och högst 14,0 meter mot öster. Birger Pers väg och Birgittavägen planläggs som allmän plats, gata. Norra Strandvägen kommer att försvinna och planläggs som kvartersmark för hotell, en ny vändplats föreslås där Birger Pers väg slutar. Strandområdet planläggs som naturområde, dess östra delar säkerställs som ett område som ska omhänderta skyfall och kunna översvämmas samt tillgodogöra för gång- och cykelväg framför hotelletableringen. För att säkerställa bl.a. räddningstjänstens åtkomst av stranden planläggs en räddningsväg i förlängningen av Birger Pers väg. Längst i norr föreslås en gata med gång- och cykelväg.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022