JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Åmot 2:4 - Ängen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Åmot 2:4 - Ängen

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med rött

Från och med den 7 juli till och med den 6 september 2021 skickas planförslag gällande detaljplan för del av Åmot 2:4 - Ängen, Laholms kommun, ut för granskning. Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 6 september 2021, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är på granskning enligt 5 kapitlet 18–25 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med gällande detaljplan och anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen behandlas därför med standard planförfarande.

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt i Tidningshörnan i stadshusets entré samt på byggnadsenhetens kontor, Humlegången 6, Laholm. Efter att granskningstiden gått ut kommer mindre ändringar göras och planförslaget kommer förberedas för antagande.

Planens syfte och huvuddrag

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus för att kunna utöka utbudet av boendeformer i kustområdet. Det syftar även till att tillföra fler allmänna parkeringsplatser till Mellbystrand. Planförslaget syftar även till att säkerställa att delar av naturområdet som ryms inom planområdet kan bevaras.

Planområdet planläggs med användningsområdena bostäder (sammanhängande bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus), natur, gata, e-område och parkeringsplats. I de östra delarna av planområdet kommer bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus upprättas. De allmänna parkeringsplatserna som ansluter till Birger Persväg ska vara gröna vilket innebär att de inte får asfalteras. För området har lösningar för hur dagvatten kan omhändertas vid ett 20 årsregn samt ett 100 årsregn tagits fram. Genom planområdet mellan Tångvägen och Birger Persväg planläggs en gång- och cykelväg.

Synpunkter

Senast den 6 september 2021 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden 
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 1 juli 2021