JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Åmot 2:4 - Ängen

Del av Åmot 2:4 - Ängen

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med rött

Detaljplan för del av Åmot 2:4 – Ängen, Laholms kommun, har antagits av kommunfullmäktige den 21 juni 2022.  

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför ingen betydande miljöpåverkan Planen behandlas därför med standardförfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus för att kunna utöka utbudet av boendeformer i kustområdet. Det syftar även till att tillföra fler parkeringsplatser till Mellbystrand. Planförslaget syftar även till att bevara delar av det befintliga naturområdet, genom att planlägga detta som natur. 

Planområdet planläggs med användningsområdena bostäder (sammanhängande bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus), natur, gata, e-område och parkeringsplats. Natur, gata och parkeringsplats planläggs med kommunalt huvudmannaskap. De delar av Mariasväg och Birger Persväg som ingår i planområdet kommer på så vis övergå från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap. De allmänna parkeringsplatserna som ansluter till Birger Persväg ska vara gröna vilket innebär att de inte får asfalteras. Bitvis avskärmas parkeringarna från gata och bostäder genom häckplanteringar.

Planområdet som grönområde har en viktig roll vad gäller omhändertagande av dagvatten, vilket ställer krav på att dagvatten omhändertas inom planområdet utan att riskera att bebyggelse inom och i anslutning till planområdet översvämmas. För området har lösningar för hur dagvatten kan omhändertas vid ett 20 årsregn samt ett 100 årsregn tagits fram. För dagvattenhantering upp till och med ett 20 årsregn kommer hålrumsmagasin i gata tillsammans med fördröjningskasetter inom tomtmark att användas. När ett 100 årsregn inträffar kommer grönområdet användas när hålrumsmagasinen och fördröjningskassetterna tillsammans breddas. Då leds dagvattnet in på grönområdet.

Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv och har på så vis en viktig roll för rekreation. Genom planområdet mellan Tångvägen och Birger Persväg planläggs en gång- och cykelväg.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 22 juni 2022