Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Mellby 23:4

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Mellby 23:4

Flygbild över del av Mellby industriområde

Från den 3 februari till och med den 6 mars 2020 skickas planförslag gällande detaljplan för del av Mellby 23:4, Laholms kommun, ut för granskning. Dina synpunkter är viktiga för oss.
Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 6 mars 2020, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning. 


Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är på granskning enligt 5 kapitlet 18–25 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget hanteras med utökat förfarande eftersom det har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan, samt delvis avviker från översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.

Under granskningstiden finns planförslaget även tillgängligt i Stadshusets entréplan samt på samhällsbyggnadskontoret. Efter att granskningstiden gått ut kommer mindre ändringar göras och planförslaget kommer förberedas för antagande. 

Planförslagets syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att utvidga befintligt verksamhetsområde och skapa större sammanhängande industrifastigheter som tillåter ett varierat utbud av verksamheter. Syftet är också att ändra detaljplanen för Mellby industriområde etapp 2 för att möjliggöra en flexiblare plan avseende vägdragning, fastighetsbildning samt dagvattenhantering.

Etapp 2 och 3 av Mellby industriområde planläggs för större sammanhängande industrifastigheter samt för kontor och verksamheter med begränsad omgivningspåverkan i närheten av befintliga bostäder. Sträckningen där Tippvägen idag går planläggs som parkmark där gång- och cykelväg ska anläggas. Gång- och cykelvägen ansluter till Mellbystrand via en befintlig gång- och cykeltunnel under E6:an. Längs med den östra plangränsen planläggs mark som natur, vilket även ska tillgodose behovet av att samla upp och fördröja dagvatten genom att en dagvattendamm anläggs. Inom naturmarken, utmed den södra plangränsen, ligger en biotopskyddad märgelgrav vars värden ska bevaras. De allmänna vägarna planläggs som industrigator, med möjlighet att uppföra dagvattendiken utmed sidorna. Övriga vägar och parkeringsplatser som behövs vid fastighetsindelning av industrifastigheter kommer att byggas ut inom kvartersmark.

Synpunkter

Senast den 6 mars 2020 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Synpunkter skickas till:

Miljö och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 28 januari 2020