JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Mellby 23:4

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Mellby 23:4

Flygbild över del av Mellby industriområde

Planförslagets syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att utvidga befintligt verksamhetsområde och skapa större sammanhängande industrifastigheter som tillåter ett varierat utbud av verksamheter. Syftet är också att ändra detaljplanen för Mellby industriområde etapp 2 för att möjliggöra en flexiblare plan avseende vägdragning, fastighetsbildning samt dagvattenhantering.

Etapp 2 och 3 av Mellby industriområde planläggs för större sammanhängande industrifastigheter samt för kontor och verksamheter med begränsad omgivningspåverkan i närheten av befintliga bostäder. Sträckningen där Tippvägen idag går planläggs som parkmark där gång- och cykelväg ska anläggas. Gång- och cykelvägen ansluter till Mellbystrand via en befintlig gång- och cykeltunnel under E6:an. Längs med den östra plangränsen planläggs mark som natur, vilket även ska tillgodose behovet av att samla upp och fördröja dagvatten genom att en dagvattendamm anläggs. Inom naturmarken, utmed den södra plangränsen, ligger en biotopskyddad märgelgrav vars värden ska bevaras. De allmänna vägarna planläggs som industrigator, med möjlighet att uppföra dagvattendiken utmed sidorna. Övriga vägar och parkeringsplatser som behövs vid fastighetsindelning av industrifastigheter kommer att byggas ut inom kvartersmark.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i granskningsskedet.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för antagande

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 31 mars 2021