JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Mellby 23:4

Del av Mellby 23:4

Flygbild över del av Mellby industriområde

Detaljplan för Del av Mellby 23:4 har antagits av kommunfullmäktige den 29 augusti 2023.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900).

Planförslagets syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att utvidga befintligt verksamhetsområde och skapa större sammanhängande industrifastigheter som tillåter ett varierat utbud av verksamheter. Syftet är också att ändra detaljplanen för Mellby industriområde etapp 2 för att möjliggöra en flexiblare plan avseende vägdragning, fastighetsbildning samt dagvattenhantering.

Etapp 2 och 3 av Mellby industriområde planläggs för större sammanhängande industrifastigheter samt för kontor och verksamheter med begränsad omgivningspåverkan i närheten av befintliga bostäder. Sträckningen där Tippvägen idag går planläggs som parkmark där gång- och cykelväg ska anläggas. Gång- och cykelvägen ansluter till Mellbystrand via en befintlig gång- och cykeltunnel under E6:an. Längs med den östra plangränsen planläggs mark som natur, vilket även ska tillgodose behovet av att samla upp och fördröja dagvatten genom att en dagvattendamm anläggs. Inom naturmarken, utmed den södra plangränsen, ligger en biotopskyddad märgelgrav vars värden ska bevaras. De allmänna vägarna planläggs som industrigator, med möjlighet att uppföra dagvattendiken utmed sidorna. Övriga vägar och parkeringsplatser som behövs vid fastighetsindelning av industrifastigheter kommer att byggas ut inom kvartersmark.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 30 augusti 2023