Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Västra Mellby 6:1

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Västra Mellby 6:1

Förstora bilden - Laholms Kommun Mellbystrand_156.jpg

Orienteringskarta över del av Västra Mellby 6:1 med aktuellt planområde markerat.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för fler bostäder (friliggande enbostadshus, radhus eller kedjehus) i Mellbystrands centrala delar, det ges även möjlighet till parkering. Planförslaget har ett naturområde med plats för infiltration av dagvatten för att skapa goda förutsättningar för dagvattenhantering.

Planområdet gränsar i söder mot Grönatorgsvägen i direkt anslutning till korsningen vid Grönatorgsvägen-Kustvägen och sträcker sig norrut mot den befintliga villabebyggelsen längs med Kustvägen. Norra delen av planområdet gränsar både i väster och öster mot befintlig bebyggelse. I norr gränsar området till naturmark

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 12 augusti 2019