Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Mellby 15:1

Del av Mellby 15:1

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med rött

Planens syfte och huvuddrag

Delen av Mellby 15:1 som planläggs ligger i södra Mellbystrand, intill Kolonivägen och Måsvägen, och sträcker sig med en grön kil ner mot stranden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostäder som riktar sig till målgruppen 55+ på delar av det område som tidigare har varit planlagt för naturändamål. I området föreslås det uppföras ca 25–30 bostäder i form av sammanbyggda hus, så som radhus, parhus och kedjehus. Bostäderna kan uppföras i ett våningsplan och föreslås anpassas till omgivande bebyggelse, där varje bostad får egen privat trädgård med carport och förråd i direkt anslutning. Mark inom planområdet avsättas också till någon form av samhällsservice. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i granskningsskedet. Mindre ändringar i planhandlingarna kan sen komma att ske inför antagande av detaljplanen. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för att antas.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget så ska dessa skickas in skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till någon av nedanstående adresser:

Miljö- och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 1 februari 2019