Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Mellby 15:1

Del av Mellby 15:1

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med rött

Från den 26 november 2018 till och med den 4 januari 2019 ställs planförslag gällande detaljplan för Del av Mellby 15:1, Laholms kommun, ut för granskning. Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 4 januari 2019, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning. 

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen granskas enligt 5 kapitlet 18 §§ plan- och bygglagen (PBL). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan. Förslaget har kompletterats enligt sammanfattning i samrådsredogörelsen. Efter granskningstiden utgång och ärendet behandling i miljö- och byggnadsnämnden kommer planförslaget att förberedas för antagande. Om planen inte överklagas inom tre veckor efter att planen har antagits vinner den laga kraft och blir gällande.
Under granskningstiden finns planförslaget även tillgängligt i Stadshusets entréplan samt på samhällsbyggnadskontoret.

Planens syfte och huvuddrag

Delen av Mellby 15:1 som planläggs ligger i södra Mellbystrand, intill Kolonivägen och Måsvägen, och sträcker sig med en grön kil ner mot stranden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostäder som riktar sig till målgruppen 55+ på delar av det område som tidigare har varit planlagt för naturändamål. I området föreslås det uppföras ca 25–30 bostäder i form av sammanbyggda hus, så som radhus, parhus och kedjehus. Bostäderna kan uppföras i ett våningsplan och föreslås anpassas till omgivande bebyggelse, där varje bostad får egen privat trädgård med carport och förråd i direkt anslutning. Mark inom planområdet avsättas också till någon form av samhällsservice. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 8 maj 2018