JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Mellby 6:116

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Mellby 6:116

Flygbild över aktuellt planområde, sett från öster – markerat i rött

Detaljplan för Mellby 6:116, Laholms kommun, har antagits av kommunfullmäktige den 30 april 2020.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför ingen betydande miljöpåverkan. Detaljplanen behandlas därför med standardförfarande. 

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av bilservice tillsammans med tillhörande försäljning, kontor och lager. Vidare syftar detaljplanen till att skapa förutsättningar för variationer av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Detaljplanen innebär att ett verksamhetsområde för bilservice tillsammans med försäljning, kontor och lager görs möjlig på planområdet. Detaljplanen tillåter verksamheter som är passande för planområdets förutsättningar och inte anses störande för omgivningen.

Bebyggelsen tillåts vara 8,0 meter i nockhöjd, vilket gör att den kommer utformas i liknande höjd som de intilliggande verksamheterna.

Detaljplanen har särskilt hanterat risk- och säkerhetsfrågor genom närheten till E6 som led för farligt gods, ett avstånd av på 30 meter lämnas därför bebyggelsefritt från E6. Ett naturområde planeras för att bibehålla ett grönt stråk mellan bostäderna, verksamheter. Dessutom ska en skärm uppföras mellan bostäderna och verksamheterna. Effekten av byggnationen och bullret som E6 skapar ska således ge en mindre visuell effekt för de boende i området.

Planförslaget innebär att allmän plats får kommunalt huvudmannaskap och kvartersmarken får nya ändamål. En gångväg ska anordnas längs med Norrleden för att höja säkerheten till och från verksamheter samt närliggande bostäder i området. Användningen gata möjliggör även anläggandet av cykelväg.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 20 mars 2020