Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Mellby 6:116

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Mellby 6:116

Flygbild över aktuellt planområde, sett från öster – markerat i rött

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av bilförsäljning tillsammans med tillhörande service, kontor och lager. Vidare syftar detaljplanen till att skapa förutsättningar för variationer av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Detaljplanen tillåter verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Bebyggelsen tillåts vara 8,0 meter i nockhöjd, vilket gör att den kommer utformas i liknande höjd som de intilliggande verksamheterna. Detaljplanen har hanterat risk- och säkerhetsfrågor genom närheten till E6 som led för farligt gods, ett avstånd på 30 meter lämnas därför bebyggelsefritt från E6. Ett naturområde planeras för att bibehålla ett grönt stråk mellan bostäderna och verksamheterna. Dessutom ska en skärm uppföras mellan bostäderna och verksamheterna. Effekten av byggnationen och bullret som E6 skapar ska således ge en mindre visuell effekt för de boende i området.

Planförslaget innebär att allmän plats får kommunalt huvudmannaskap och kvartersmarken får nya ändamål. En gångväg ska anordnas längs med Norrleden för att höja säkerheten till och från verksamheter samt närliggande bostäder i området. Användningen gata möjliggör även anläggandet av cykelväg.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i granskningsskedet.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för antagande

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Miljö och byggnadsnämnden 
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 20 mars 2020