JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Mellbystrands Centrum

Mellbystrands Centrum

 

Från den 24 oktober 2022 till och med den 20 november 2022 skickas planförslag gällande detaljplan för Åmot 1:100 med flera, Mellbystrands centrum, Laholms kommun, ut för granskning. Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 20 november 2022, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Detaljplanen presenteras på Story maps:

https://storymaps.arcgis.com/stories/a740d43ddf2d49f5ba8e28579cdfc526

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mötesplatser, bostäder, verksamheter och parkeringsplatser och samtidigt stärka en centrumkaraktär med hög arkitektonisk och gestaltningsmässig utformning. Platsen ska utvecklas med hänsyn till befintliga kulturmiljövärden samt säkerställa att dessa inte förvanskas.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse möjliggörs. Den tillkommande bebyggelsen skapar en tydlig entré in i Mellbystrand centrum. Ny bebyggelse som harmoniserar med Mellbystrands karaktär kommer uppföras och innehålla både bostäder och centrumverksamheter. Den arkitektoniska utformningen kommer ge ett mervärde till platsen och skapa ett unikt centrum.

I planområdets norra delar planläggs ett torg som knyter samman Strandhotellet med den tillkommande bebyggelsen och skapar en mötesplats för besökande och boende i Mellbystrand. På torget kan uteserveringar anläggas i anslutning till den nya bebyggelsen med centrumverksamhet i bottenplan. På torget finns även möjlighet att anlägga vissa typer av lekredskap för att öppna upp ytan för alla åldrar. I söder finns möjlighet att anlägga en torgbildning inom kvartersmarken.

I planområdets västra delar planeras en park med lekplats. Parken ska tillsammans med torget stärka centrums dragningskraft och möjliggöra för människor att nyttja den allmänna platsmarken som finns i Mellbystrand. Parken ska bli en mötesplats för boende och besökare, barn, unga och äldre samt ha en viktig funktion för dagvattenhantering. I parken kommer även dagvattenhantering och parkeringsplatser finnas.

I den södra delen av detaljplaneområdet möjliggörs för allmänna och infiltrerbara parkeringsplatser samt ett område för tekniska anläggningar. Ett mindre befintligt naturområde bibehålls för att stärka grönstrukturen i kusten och möjliggöra infiltrationsytor.

Detaljplanen säkerställer att kulturhistorisk värdefull bebyggelse, Strandhotellet, Hallandsgården och telegrafstationen skyddas med hjälp av planbestämmelser. Det innebär att Mellbystrands unika karaktär och identitet kommer att kunna bibehållas samtidigt som centrum utvecklas för att fler ska kunna bo, leva och vistas i Mellbystrand under hela året.

Den bebyggelse som inte togs med i det övergripande detaljplanearbetet med detaljplanen för Mellbystrand (Norra, mellersta och södra) som vann laga kraft 2011, har nu tagits med i detaljplanen för Mellbystrands centrum för att all bebyggelse i Mellbystrand ska ha en mer nutida detaljplan som harmoniserar med befintliga plan- och bygglagen.

Planprocessen

Detaljplanen är på granskning enligt 5 kapitlet 18–25 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget hanteras med utökat förfarande eftersom det har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan, samt delvis avviker från översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt på stadsbiblioteket samt på plan- och exploateringsenheten, Humlegången 6, Laholm. Efter att granskningstiden gått ut kommer mindre ändringar göras och planförslaget kommer förberedas för antagande.

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022