JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Skottorp / Skummeslöv 29:1 - Haga, etapp 1

Skummeslöv 29:1 - Haga etapp 1

 Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att komplettera Skottorps befolkningsunderlag och stimulera tillväxt i kommunen med effektiv markanvändning genom att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med höga boendekvaliteter, olika typer av boendeformer samt lokaler för verksamheter, äldreboende och en skola. Området ska ha en hållbarhetsprofil som säkerställer miljösmart byggande och hållbarhet vid planering, utbyggnad och framtida användning. Detaljplanen ska också skapa gröna stråk och ta hänsyn till vattenskyddsområdet.

Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde med cirka 350 nya bostäder byggs ut i östra utkanten av Skottorp. Planområdet föreslås innehålla en blandning av bostadstyper; friliggande enbostadshus, sammanbyggda enbostadshus och flerbostadshus. Området kommer både likna och skilja sig från befintliga Skottorp. Med möjlighet till friliggande villor eller stadsradhus i området i väst intill den befintliga tätorten kommer Skottorps befintliga bebyggelsemönster att fortsätta. Längre in på planområdet kommer nya typer av bebyggelse möjliggöras, för att fler ska kunna bo och leva i Skottorp. Det innebär både en tätare struktur och högre bebyggelse med större volymer.

Vad gäller byggnadskonstruktioner möjliggör planförslagets nockhöjder för de tjockare mellanbjälklag som en trästomme ofta kräver samt en byggnadsarea som tar hänsyn till utökade väggtjocklekar för passivhus. Detta i linje med hållbarhetsprogrammet som framhåller trästomme som ett förstahandsalternativ för bebyggelse i Haga och möjliggörandet av bredare standardväggar för just passivhus.

Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även för skola i västra delen av planområdet, med plats för 8 förskoleavdelningar, ett särskilt boende för äldre med sex avdelningar och cirka 60 platser samt verksamheter längs den centrala lokalgatan. Området föreslås få tre gatuförbindelser med olika karaktär som kopplar samman den tillkommande stadsdelen med omgivningarna. Gatorna är väl tilltagna för att regnbäddar och alléer ska möjliggöras inom gatumark. Syftet är att den tillkommande bebyggelsen ska upplevas som en del av det befintliga samhället. Runt bostadsområdet föreslås ytor för naturområden där utrymme ges för gång- och cykelbanor.

Till planhandingarna hör ett hållbarhetsprogram, som tagits fram för att i ett senare skede kunna säkerställa att bebyggelsen i Haga kommer att vara hållbar. I hållbarhetsprogrammet kommer kommunens krav på insatser för en hållbar utveckling förtydligas. Hållbarhetsprogrammet tar utgångspunkt i fem prioriterade fokusområden för hållbar stadsutveckling: Bebyggelse och rumsliga stadskvaliteter, Hållbar mobilitet, Grön- och blåstruktur, Resurser i kretslopp och Anpassad luft, ljus-, och ljudmiljö. Dessa fokusområden konkretiseras med hållbarhetsmål och principer för Hagas utveckling. Principerna är utformade för att tydliggöra vad som är kommunens respektive exploatörens ansvarsområde och tilltänkta ambitionsnivå.

På grund av Hagas läge inom skyddszonen för Skottorps vattentäkt, områdets framtid som miljöprofilområde och dess allmänna behov av en lämplig dagvattenhantering, har en översiktlig utredning för hantering, rening och fördröjning av dagvatten inom planområdet tagits fram. En dagvattendamm planeras inom naturmark i östra delen av planområdet.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning där ytterligare möjlighet finns till att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 18 maj 2022