Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Skummeslövsstrand / Del av Skummeslöv 3:10 m.fl.

Del av Skummeslöv 3:10 m.fl.

Flygfoto över planområdet

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplan för Skummeslöv 3:10 med flera ligger i Skummeslövsstrand. Planområdet avgränsas av Södra Kustvägen i väst, i sydlig riktning angränsar delar av planområdet till Fiskaregatan och i norr och öster till befintlig bostadsbebyggelse. Syftet med detaljplanen är att fastställa användningen av området som camping och att möjliggöra en utveckling av pågående verksamhet till en campingplats anpassad efter dagens efterfrågan. Planen möjliggör att servicefunktioner kan uppföras och att campingverksamheten kompletteras med ett stugområde för uthyrning. Planen syftar också till att i den mellersta delen av området planlägga för ett område med fastigheter avsedda för friliggande fritidshus. I östra delen planläggs för bostadsfastigheter för permanentboende. Planen medger också avstyckning av fyra nya fastigheter för villabebyggelse i anslutning till Barrvägen.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i samrådsskedet.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för att granskning.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Miljö och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 4 februari 2019