JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Skummeslövsstrand / Del av Skummeslöv 3:10 m.fl.

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Skummeslöv 3:10 m.fl.

Flygfoto över planområdet

Granskningen av detaljplanen är avslutad och nu pågår arbete med att se över de synpunkter som inkommit. Efter eventuella revideringar ska detaljplanen beredas för att antas. 

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är på granskning enligt 5 kapitlet 18–25 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen behandlas därför med normalt förfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att fastställa användningen av området som camping och att möjliggöra en utveckling av pågående verksamhet till en campingplats anpassad efter dagens efterfrågan.
Planen möjliggör att servicefunktioner kan uppföras och att campingverksamheten kompletteras med ett stugområde för uthyrning. Planen syftar även till att i den mellersta delen av området planlägga för ett område med fastigheter avsedda för friliggande fritidshus. I östra delen planläggs med bostadsfastigheter för permanentboende. Planen medger också avstyckning av fyra nya fastigheter för villabebyggelse i anslutning till Barrvägen.

Synpunkter

 

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 4 februari 2019