JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Våxtorp / Våxtorp 9:80 m.fl. - Solgården

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Våxtorp 9:80 m.fl.                                               - Solgården och Bullerbyn

Detaljplan för Våxtorp 9:80 m. fl. Solgården och Bullerbyn, Laholms kommun, har antagits av kommunfullmäktige den 28 mars 2023.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför ingen betydande miljöpåverkan Planen behandlas därför med standardförfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt äldreboende samt en ny förskola i Våxtorp samhälle. Ett äldreboende utgörs ofta av en kombination av en bostadsmiljö och en vårdmiljö, därmed är syftet även att säkerställa en ändamålsenlig och trygg verksamhet för äldre och området planläggs även för vård. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för förtätning av ytterligare bostäder i Våxtorp i ett centrumnära läge med god tillgång till service och handel. I syftet ingår även att säkerställa kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser så som kringliggande gator och grönområden.

Planförslaget möjliggör för att ett nytt äldreboende och en förskola placeras i nordvästra delarna av Våxtorp samhälle. Planförslaget innebär att det är möjligt att uppföra en kombinerad byggnad där äldreboende och förskola kan samutnyttja delar av lokalerna. Planen möjliggör även för att nya bostäder ska kunna byggas i form av tvåbostadshus, sammanbyggda småhus och/eller flerbostadshus. Dessa föreslås i direkt anslutning till det föreslagna nya äldreboendet/förskolan samt intill Våxtorps skola.

Området ligger med god tillgång till service och viss handel, intill kollektiva förbindelser och med närhet till naturområden. I planförslaget ingår även de närmsta gatorna där kommunen har ambitionen att ta över huvudmannaskapet. Det befintliga grönområdet planläggs som en allmän plats och dess funktion som bland annat dagvattenhantering säkerställs långsiktigt.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 5 april 2023