JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Våxtorp / Våxtorp 9:80 m.fl. - Solgården

Våxtorp 9:80 m.fl.                                               - Solgården och Bullerbyn

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt äldreboende samt en ny förskola i Våxtorp samhälle. Ett äldreboende utgörs ofta av en kombination av en bostadsmiljö och en vårdmiljö, därmed är syftet även att säkerställa en ändamålsenlig och trygg verksamhet för äldre och området planläggs även för vård. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för förtätning av ytterligare bostäder i Våxtorp i ett centrumnära läge med god tillgång till service och handel. I syftet ingår även att säkerställa kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser så som kringliggande gator och grönområden.

Detaljplanen innebär att det tillskapas ett nytt område för en kombination av förskola, äldreboende och äldrevård, inom tomten för det nuvarande äldreboendet Solgården. Utrymmet längsmed Kyrkvägen planläggs som allmän plats för att möjliggöra utveckling av gång-och cykelväg längsmed gatan. Inom detta område finns även en befintlig ensidig trädallé som ska bevaras och som skyddas med planbestämmelser.

I detaljplanen föreslås även ett område för bostäder i form av tvåbostadshus, sammanbyggda småhus och flerbostadshus. Detta område möjliggör för de befintliga parhusen att bevaras, samtidigt som det möjliggör för ytterligare byggnation. Detaljplanen medför även att kommunen övertar huvudmannaskapet för samtliga allmänna platser inom området. Gatorna Genvägen, Kyrkvägen och Södra Musikvägen ingår i planförslaget.

Kommunen övertar även huvudmannaskapet för en del av Solgårdens fastighet längsmed Kyrkvägen för att kunna utveckla gång- och cykelvägen. Planen möjliggör även för utbyggnad av en trafiksäker vändplats på Södra Musikvägen.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning där ytterligare möjlighet finns till att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 14 juni 2022