JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Grönområdesutredning

Grönområdesutredning för kusten

Grönområden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

För att underlätta den fysiska planeringen vid kusten har 230 grönområden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand inventerats och analyserats. Denna grönområdesutredning, som antogs av kommunfullmäktige i december 2015, är ett viktigt verktyg för bedömning av olika planeringsfrågor.

Grönområdena har klassificerats utifrån åtta kategorier: Natura 2000, naturreservat, strandskydd, naturvärden, rekreationsvärden, översvämningsrisk, närhet till led med farligt gods samt åkermark. Därefter har dessa delats in i tre klasser, mycket viktig, viktig och mindre viktig, varefter en samlad bedömning gjorts.

Även i den samlade bedömningen har varje grönområde värderats utifrån de tre klasserna. På så sätt ges en helhetsbild över grönområdenas betydelse i förhållande till varandra.

Av de 230 grönområdena har den samlade bedömningen resulterat i att 100 har värderats till klass 1, 127 till klass 2 och tre till klass 3.

Klassindelning

Klass 1 - mycket viktigt

Grönområden av klass 1 bedöms inte lämpliga att förändra och mycket viktiga att bevara. Om ett grönområde bedömts tillhöra klass 1 utifrån minst en kategori har det också getts klass 1 i den sammanställda klassificeringen.

Klass 2 - viktigt

Klass 2 innebär att grönområdet är viktigt, men att det efter kompletterande utredningar kan visa sig möjligt att förändra, helt eller delvis. Om ett grönområde bedömts tillhöra klass 2 utifrån en majoritet av kategorierna, har det också getts klass 2 i den sammanställda klassificeringen.

Klass 3 - mindre viktigt

Klass 3 innebär att grönområdet bedöms lämpligt att förändra. Denna lägsta klass finns enbart i en del av kategorierna, men kan sägas motsvara av ingen klassificering alls i övriga kategorier. Om ett grönområde är oklassificerat eller klassificerat till klass 3 i en majoritet av kategorierna, har det även getts klass 3 i den sammanställda klassificeringen.

Helhetsperspektiv

Även om utredningen utgörs av ett antal olika delar ska den ses som en helhet. När ett specifikt grönområde studeras är det exempelvis inte tillräckligt att enbart titta på den sammanställa klassificeringen utan också på vilken klass området har fått i respektive kategori. Exempelvis kan ett område tillhöra klass 2 i den sammanställda klassificeringen på grund av att området har klass 2-beteckning i enskild kategori. I alla andra kategorier kan området fortfarande ha klass 3 eller vara oklassificerat.

På samma sätt kan ett grönområde tillhöra klass 1 i den sammanställda klassificeringen enbart beroende på att området getts högsta klassbeteckning i en enda kategori. För resten av kategorierna kan det hamnat i klass 3. I sådant fall kan ytterligare utredningar bli aktuella.

Tillämpning

Utredningen utgör enbart en bråkdel av den kunskap som finns att inhämta om varje grönområde. Ytterligare utredningar och kartläggningar kan behövas innan beslut fattas om grönområdet bör bevaras eller om det kan bebyggas. Utredningen ger en första inblick i vilka värden som grönområdet kan ha.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022