Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner

Översiktsplaner

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Översiktsplanen ska ge en vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras i framtiden. Bland annat redovisar översiktsplanen vilka avvägningar kommunen har gjort mellan olika allmänna intressen som till exempel naturvård, energifrågor och kommunikation.
En översiktsplan anger endast riktlinjer och kommunens viljeinriktning och är därför inte ett juridiskt bindande dokument.

Utöver en kommunomfattande översiktsplan kan kommunen även ta fram fördjupade översiktsplaner för exempelvis en specifik tätort. På samma sätt kan även ett tematiskt tillägg göras till översiktsplanen, t.ex. en vindkraftsplan.

I Laholm kallas den nu gällande kommunomfattande översiktsplanen för Framtidsplan 2030. Översiktsplanen aktualiseras vart fjärde år.

Framtidsplan 2030 består av 4 olika delar;

  • Del 1 är en beskrivning av kommunens vision och mål samt redogör för kommunens utvecklingsstrategier utifrån olika bedömningar.
  • Del 2 är en redovisning av vilka förutsättningar som styr hur planeringen kan ske, exempelvis allmänna intressen och riksintressen.
  • I del 3 beskrivs utvecklingsstrategierna för varje tätort som finns i kommunen.
  • Del 4 beskriver de konsekvenser, bland annat miljökonsekvenser, som planen bedöms ge upphov till. 
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 25 september 2018