JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Framtidsplan 2030

Framtidsplan 2030 för kommunen

Framtidsplan 2030 för Laholms kommun.

Den 28 januari 2014 antog kommunfullmäktige översiktsplan för Laholms kommun,  Framtidsplan 2030.

Planen är ett strategiskt dokument som anger riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas fram till 2030. Samtidigt är den ett levande dokument så till vida att planen omprövas minst vart fjärde år inför en ny mandatperiod.

Den ger också konkreta förslag på hur vi gemensamt ska nyttja de tillgångar som finns i kommunen med hänsyn tagit till bland annat den goda åkermarken och våra stora naturvärden.

Utvecklingsstrategier

Planen innehåller följande nio utvecklingstrategier:

Utveckla hela kommunen

Alla kommunens tätorter och landsbygden ska kunna växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Resurshållning för bioekonomi

Kommunens profil som ekokommun ska stärkas genom en resurshushållande inställning till markanvändning i fråga om jordbruk, skogsbruk och energiproduktion.

Ökad tillgänglighet till regioncentra

Verka för nya stationer och förbättrad tillgänglighet till befintliga stationer för att öka tillgången till de regionala arbetsmarknaderna i Öresundsregionen och Västra Götaland. Viktiga bytespunkter är busstationen i Laholm, järnvägsstationen i Hemmeslöv samt Halmstads resecentrum.

Nyttja stationsnära lägen

Tätorter inom gång- och cykelavstånd från ett stationsläge och starka kollektivtrafikstråk, såväl befintligt som framtida, ska prioriteras för bostadsutbyggnad och serviceutbud.

Goda infrastrukturlägen för verksamhetsområden

Verksamhetsområden lokaliseras med god tillgång till övergripande kommunikationer såsom Markarydsbanan, motorväg E6, riksväg 24 och riksväg 15. IT-kommunikation och bredbandsutbyggnad är en förutsättning för attraktiva lägen.

Bredda kusten

Det kustnära läget ska utnyttjas för attraktiva bostäder samtidigt som upplevelsen av det kustnära ska utvidgas genom förbättrade kopplingar över motorväg E6 och Västkustbanan.

En god boendemiljö

I Laholms kommun finns många områden med en god boendemiljö. Befintliga områden ska värnas. I nya områden ska strävan efter en god boendemiljö vara vägledande för utformningen av området.

Blandade funktioner

Utvecklingen av en stark tjänstesektor ska stöttas genom att detaljplaner, för nya såväl som befintliga bebyggelsemiljöer, tillåter en funktionsblandad markanvändning av bostäder, kontor och icke störande verksamheter.

Förädla och tillgängliggör för besöks- och upplevelsenäringen

Förutsättningarna för besöks- och upplevelsenäringen förbättras genom fortsatt arbete för en ökad tillgång till ett aktivt friluftsliv och en fortsatt förädling av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer.

Fyra delar

Översiktsplanen består av fyra delar. Del 1 anger markanvändningen samt kommunens mål och riktlinjer. Till denna hör även tre kartbilagor.

Del 2 anger planeringsförutsättningar med bland annat riks- och allmänna intressen som styr planeringen.

Del 3 redovisar tätorterna och hur dessa kan utvecklas.

Del 4 är en miljökonsekvensbeskrivning på hela planen.

Samtliga delar kan laddas ner via länkarna på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022