JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Översiktsplan 2050

Översiktsplan 2050

Kommunens översiktsplan ska ge en vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen är ett strategiskt dokument som anger riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Laholms kommun har därför påbörjat arbetet med en ny översiktsplan som tar sikte på år 2050. Framtidsplan 2030 gäller fram till dess att Framtidsplan 2050 har vunnit laga kraft. 

Översiktsplan 2050

Processen att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg. Arbetet med den nya översiktsplanen är nu i en uppstartsfas och kommunen samlar in underlag och tar fram nya utredningar. Därför har kommunen tagit fram en enkät där medborgare, besökare och andra intresserade kan svara på frågor om vad de tycker om Laholms kommun. Svaren kommer sedan användas som underlag för att arbeta fram strategier för kommunens utveckling. Dessa strategier kommer sedan mynna ut i ett förslag på hur marken och vattnet i kommunen ska användas, som exempelvis var nya bostäder kan byggas.

Tryck här för att komma enkäten.

Press here to get to the survey.

Enkäten kommer finnas tillgänglig fram till den 22 februari 2023. Tack för att du svarar!

När kommunen tagit in alla synpunkter och samlat in nödvändig information, arbetas ett förslag fram. Förslaget kommer skickas ut på något som kallas samråd. Under samrådet får medborgare, myndigheter och andra intresserade komma med synpunkter på förslaget. Efter det så omarbetas förslaget och det nya förslaget skickas ut en andra gång på remiss, den gången kallas det granskning. Allt detta görs för att få in så många och så bra synpunkter som möjligt på kommunens framtida utveckling.

Bostadsförsörjningsprogram

Är du intresserad att tycka till om fler delar av kommunens utvecklingsarbete? Tyck gärna till om vårt bostadsförsörjningsprogram

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 6 december 2022