Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Planprogram / Mellbystrands centrum

Mellbystrands centrum

Flygbild över aktuellt område för planprogram (blåmarkerat) i centrala delarna av Melllbystrand.

OBS!

Samrådstiden för planprogram Mellbystrands centrum förlängs till och med den 28 februari 2018.
Nytt samrådsmöte hålls måndagen den 29 januari klockan 18.00 i Melbystrandsskolans matsal.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett planprogram för Mellbystrands centrum och nu är det dags för samråd. Välkommen att lämna era synpunkter på förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden bjuder också in till samrådsmöte om det aktuella planprogrammet.

Planprogrammets syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget i Mellbystrands tätort och sträcker sig från Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort sett dess västra. Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbystrands centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden samt säkerställa att ytor för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.

Planprogrammet innebär ny bebyggelse för bostäder och verksamheter i Mellbystrands centrala delar i kombination med offentliga platser och grönstråk genom området. Inom området föreslås ytor för ett nytt torg, busshållplats, lekplats, parkeringsplatser med mera. För att skapa tydliga gaturum och tydliga entréer föreslås nya byggnader i området att placeras längs med de befintliga gatorna och bli mellan två och fyra våningar höga.

Möte

Ett samrådsmöte hålls måndagen den 29 januari 2018, klockan 18.00 i Mellbystrandsskolans matsal i Mellbystrand.

Under samrådsmötet kommer ni att få information om planprogrammet och ni kan lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.

Under kvällen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor om kommunens övriga pågående projekt i Mellbystrand så som utbyggnad av Birger Pers väg och detaljplan för hotell. Från kommunen medverkar miljö- och byggnadsnämndens ordförande och tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret samt planeringskontoret.

Planprogrammet är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och hanteras med normalt planförfarande.

Synpunkter

Senast den 28 februari 2018 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till:

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 17 januari 2018