Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydskontroll

Förstora bilden - Sotare.jpg

Sotning har förekommit i Sverige lika länge som vi värmt upp våra bostäder och arbetsplatser med eldstäder. Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand. När man sotar tar man bort brandfarlig beläggning för att minska risken för sotbrand. En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vem bestämmer om sotningen?

I lagen om skydd mot olyckor och därtill hörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Intervall för hur ofta kontroll skall ske har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställt i en föreskrift. Kommunen beslutar om vilka sotningsfrister/intervaller och avgifter som gäller. Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Sotning och brandskyddskontroll

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes. Sotningen har nu delats upp i två separata uppdrag;

  • sotning, i bemärkelse rengöring
  • brandskyddskontroll.

Sotningsfristerna varierar beroende på objektet och fristen för brandskyddskontroll är satt till tre respektive sex år, beroende på anläggningens karaktär och nyttjande. Möjlighet för den enskilde att rengöra (sota) sin egen eldningsanordning omfattar endast sotningsmomentet, dvs. rengöringen, medan brandskyddskontrollen ska genomföras av kommunens sotare.

Sotning

Sotning utförs primärt av kommunen med den entreprenör som har kommunens uppdrag att utföra rengöring (sotning). Enskild fastighetsägare har möjlighet att själv ansvara för att utföra. Rengöring (sotning) i egen fastighet. Dessutom kan fastighetsägaren ansöka om att behörig person/företag får utföra rengöring (sotning) fastighetsägarens fastighet. Denna person måste ha lägst skorstensfejarutbildning. För att få rengöra (sota) själv eller nyttja annan än kommunens utsedda sotare ska ansökan göras till kommunen på avsedd blankett. Sotningen omfattar rensning, dvs att brandfarliga beläggningar rensas bort. Rengöring av eldstäder och rökkanaler innebär att alla ytor som bestrukits med rökgas, dvs förbränningsrum, konvektionsdelar, kanaler och spjäll, rengörs mekaniskt från lösa brännbara beläggningar. Rengöringen görs vanligen med en viska, av stål eller liknande material, som förs genom rökkanaler och övriga sotbelagda delar av förbränningsanläggningen där beläggningen skrapas bort.

Sotarna Laholm AB (kommunens entreprenör) använder sig vid behov av en ny metod med stavteknik sk. ”mekanisk sotning”. Detta för att kunna rengöra/sota när det finns t.ex. kraftig tjärbeläggning i rökkanal eller att rökkanalen ändrar area. Denna metod består av åttasträngande piskor som med hjälp av centrifugalkraft och strängarnas inbördes position rengör hela kanalytan oavsett kanalens form eller storlek. Det spelar alltså ingen roll om kanalen ändrar dimension. Renshuvudet anpassar sig och resultatet är det samma - en helt igenom ren kanal.

Bild 1

Bild 1 - En mycket tjärig rökkanal före rengöring, försök till sotning med traditionella verktyg som under många år har misslyckats. Extremt hög risk för sotbrand

 

Bild 2 - Över 100 liter tjära & sot togs bort. Brandrisken undanröjd

 

Bild 3 - Rökkanal till vedpanna före sotning med stavar.

 

Bild 4 - Samma rökkanal efter rengöring med stavar.

Imkanaler

Sedan 2004 finns inte längre något krav på att imkanaler i bostadshus ska rengöras. Det finns dock fortfarande objekt vars imkanaler ska rengöras och besiktigas, t.ex. restauranger. Däremot omfattas småhus, flerbostadshus, kontor, skolor, daghem, sjukvård, mfl av OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). I småhus sker besiktning endast vid nybyggnation. Övriga objekt besiktigas enligt frist. Samhällsbyggnadskontoret är ansvarig för att ta emot kontrollintyg samt att föra register. De skickar också ut intyg efter genomförd OVK-besiktning.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll får endast utföras av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen. Brandskyddsontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Om brister som innebär fara för annan olyckshändelse än brand upptäcks vid kontrollen ska den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om detta. Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperatur
  • Tryckförhållanden

Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Brandvarnare och släckutrustning

Eftersom en stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder bör det finnas lämplig släckutrustning, t ex en sexkilos pulversläckare, tillgänglig i närheten av pannrummet. Se alltid till att det finns en fungerande brandvarnare i taket, helst utanför sovrummen, på varje våningsplan.

Taxor

Taxor för sotning och brandskyddskontroll fastställs av kommunen. Gällande taxor finns på www.laholm.se.

 

Om det brinner i skorstenen

  • Stäng alla luckor på eldstaden
  • Larma genom att ringa SOS-alarm 112
  • Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid bjälklaget, vinden och taket

Ändringar av sotningsförutsättningar

Ändringar som påverkar sotningen, t.ex. byte av uppvärmningsanordning, anmäler du till den brandskyddskontrollant som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen , d.v.s. Sotarna Laholm AB.

Sotningsfrister

Kommunens sotningsfrister är tagna av Kommunstyrelsen och följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd. Se länk på denna sida.

Brandskyddskontrollsfrister

Nya frister för brandskyddskontroller är tre och sex år. Se länk på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 4 april 2016

Kontakt

Skorstensfejaremästare

Per Wulff
Direkt: 0430-26709
Mobil: 072-5850341 (vid akuta ärenden)

Brandingenjör

Sofia Frindberg
Direkt: 0430-26702
Mobil: 072-2406723
Stämmovägen 1
31234 Laholm

Dokument

Länkar