JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Vatten och avlopp / Aktuellt

Lämna dina synpunkter på kommunal VA-planering

En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar hela kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen och att bidra till god vattenstatus i kommunens yt- och grundvatten.

VA-planen är ett av flera styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige och som syftar till att leda, samordna och följa upp utvecklingen av kommunen i önskad riktning. Planen skall vara styrande för berörda nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag, och skall ligga till grund för budget- och verksamhetsplaneringen.

Plan i tre delar

 En VA-plan består av tre delar; en översikt som beskriver nuläge och omvärldsfaktorer, en VA-policy som är ett styrdokument som bestämmer strategiska vägval och riktlinjer för hantering av prioriteringsgrunder, samt en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder.

 Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2019-10-08 fattades beslut att Halmstad och Laholms VA-policy och VA-planering så långt som möjligt skulle samordnas och att samordningen skulle ledas av LBVA, då det är främst den organisationen som kommer att använda planen. Den 12 maj 2020 beslutade kommunstyrelsen om VA-policyn som skulle ligga till grund för arbetet med handlingsplanen.

Svara före 30 september

 Nu är arbetet med VA-planen slutfört och den 8 juni 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att skicka ut planen på remiss till ett flertal instanser, samt att göra den tillgänglig för synpunkter från allmänheten via kommunens hemsida. Målet är att planen i sin helhet skall antas av kommunfullmäktige senast på decembersammanträdet 2021.

 Har du några synpunkter på VA-planen så skicka dem senast den 30 september till kommunstyrelsen@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan uppdaterad den 21 juni 2021