Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp / Anlägga nytt eller ändra avlopp

Eldningsförbud och bevattningsförbud

Sedan den 23 maj råder eldningsförbud i kommunen                 Läs mer här

Bevattningsförbud i kommunen                                                Läs mer här

Anlägga nytt eller ändra avlopp

Ansökan/Anmälan

  • Om du planerar att anlägga enskilt avlopp måste du lämna in en 
    ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning till miljökontoret. 
  • Avser du att göra en ändring i din befintliga avloppsanläggning kontrollera med miljökontoret om du ska söka nytt tillstånd eller göra anmälan om ändring.
  • Ska du bara ansluta bad-, disk- och tvättvatten gör du en anmälan om detta till miljökontoret.

Om du anlägger ett nytt avlopp utan att först ha ansökt och fått tillstånd till detta kommer miljö- och byggnadsnämnden att besluta om en miljösanktionsavgift.

Olika typer av anläggningar

Vilken typ av anläggning som är lämplig beror på förutsättningarna på platsen, exempelvis hur markprofilen ser ut och närhet till vattentäkter, sjöar och känsliga vattendrag. Därför genomför miljökontoret alltid ett platsbesök i samband med att tillstånd söks eller en anmälan lämnas in.

Börja med att ta kontakt med en sakkunnig avloppsentreprenör och diskutera vilken avloppslösning som passar dina behov. I samband med att ni bestämmer avloppslösning bör en provgrop grävas, minst 2 m djup. Provgropen är till för att undersöka hur marken ser ut och var grundvattnet står. Kontakta därefter miljökontoret för eventuellt platsbesök. Skicka därefter in tillståndsansökan tillsammans med en kartskiss över fastigheten med den planerade avloppsanläggningen inritad. När du har fått tillstånd/beslut kan du påbörja arbetet.

Handläggningsavgift

För handläggning och prövning av tillståndsansökan tar miljö- och byggnadsnämnden ut avgift enligt gällande taxa.

Taxan finns under länken till höger, "Taxor och avgifter".

Klicka på  "2.8.1 Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område" 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Mårtensson
Sidan granskad den 16 mars 2018