Sök Kontakt

Ändring av byggnadens yttre

Om du ska förändra byggnadens yttre genom att till exempel byta fasadmaterial, takkulör eller sätta in nya fönster kan det krävas bygglov.

Då behöver du bygglov

 • Byggnaden ligger inom planlagt område och du byter kulör, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller förändrar byggnadens yttre utseende avsevärt på annat sätt.

Då behöver du inte bygglov

 • Byggnaden ligger utanför planlagt område.
 • Byggnaden är ett småhus (en- och tvåbostadshus) som ligger inom planlagt område och åtgärden inte väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär. Vad som anses vara väsentligt varierar beroende på befinlig byggnad och områdets nuvarande utseende. Undantaget gäller inte om kommunen beslutat att lov krävs i gällande detaljplan.
 • Byggnaden ligger inom planlagt område och åtgärden vidtas på en fasad eller tak som vetter mot en kringbyggd gård. Undantaget gäller inte om kommunen beslutat att lov krävs i gällande detaljplan eller åtgärden vidtas på en byggnad eller bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Vad gäller för din fastighet

Om din fastighet ligger inom detaljplanlagt område finns det vissa regler som gäller vid byggnation. Vilka regler som gäller för just din fastighet kan du hitta här.

Gällande detaljplan

För vissa områden i Laholms kommun finns ett så kallat arkitekturprogram. Arkitekturprogrammet är vägledande för all byggnation. Du hittar kommunens arkitekturprogram här, LÄNK TILL ARKITEKTURPROGRAM KOMMER

Avgift

Mindre fasadändring av en- och tvåbostadshus cirka 2 400 kronor.
Mindre fasadändring av övriga byggnader cirka 3 200 kronor.
Avgift för kommunicering tillkommer.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är upprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan ska följande handlingar lämnas in:

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Byggnadens tak- och fasadmaterial samt kulör ska framgå. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och det ska tydligt framgå den förändring som sker på fasaden. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

Fotografier över befintlig byggnads fasad bör skickas med ansökan.

Om det är otydligt vilken byggnad som fasadändring sker på bör en situationsplan där aktuell byggnad är utpekad bifogas.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan