Sök Kontakt

Attefallstillbyggnad

Attefallstillbyggnad är en tillbyggnad som du får uppföra på ditt en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden ska vara för bostadsändamålet och kan användas som till exempel uterum, sovrum eller förråd. Åtgärden kräver inget bygglov men du måste däremot anmäla det till kommunen och få ett startbesked beviljat innan du påbörjar din byggnation.

Regler för attefallstillbyggnad

 • Tillbyggnaden får uppgå till högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea. Det är endast tillåtet att uppföra en attefallstillbyggnad.
 • Tillbyggnadens nockhöjd får inte vara högre än det befintliga bostadshuset nock.
 • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare förutsatt att din granne godkänner en närmare placering.
 • Tillbyggnaden ska göras på ett en- eller tvåbostadshus

Då får du inte uppföra en attefallstillbyggnad

 • Du har redan uppfört en attefallstillbyggnad
 • Byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats (till exempel gata eller grönområde)
 • Det framgår av detaljplanen att bygglov krävs för attefallshus
 • Din fastighet finns nära en flygplats eller i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Din fastighet finns inom ett område som är särskilt värdefullt, till exempel på grund av kulturmiljö.

Avgifter

Attefallstillbyggnad (15 kvadratmeter): cirka 1700 kronor.
Avgifter för utsättningskontroll/lägeskontroll och eventuell karta tillkommer.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar lämnas in:

Situationsplanen ska redovisa byggnadens placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från byggnaden till fastighetsgräns i minst två riktiningar.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

Om byggnaden placeras närmare än 6 meter från allmän platsmark krävs i de flesta fallen en höjdkarta.

En förenklad nybyggnadskarta krävs om byggnadens placering hamnar i konflikt med avståndsbestämmelser. En kostnad tas ut för kartan och kan beställas via karta@laholm.se

Har du frågor gällande vilket kartunderlag som krävs kan du kontakta bygglovsavdelningen.

 

En planritning ska redovisa byggnadens planlösning. Planritningen ska innehålla rumsanvändning, fast inredning (till exempel kyl, spis och toalett) och vara utförd i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och marklinje. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En sektionsritning ska redovisa ett snitt i byggnaden. Av planritningen ska framgå var snittet är taget.
Sektionsritningen ska innehålla byggnadens byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, marklinje och rumshöjd för det aktuella snittet. Om byggnadens utformning varierar bör fler sektionsritningar redovisas

Ett grannmedgivande krävs då byggnaden är placerad närmare än 4,5 meter från din grannes fastighetsgräns/tomtgräns. Grannmedgivandet bör vara skriftligt och ska innehålla

 • vilka fastigheter som berörs
 • vilka avstånd byggnaden placeras på samt
 • vilka fastighetsägare som lämnat medgivande.

Medgivande ska lämnas från samtliga berörda fastighetsägare och dessa ska ha tagit del av handlngarna som lämnas in till kommunen.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan