Sök Kontakt


Solceller eller solfångare

Du kan behöva bygglov om du vill montera solceller eller solfångare på ditt tak eller din fasad. Bygglov kan till exempel krävas om de placeras på en byggnad eller inom ett område som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Då krävs bygglov

 • Solcellspanelerna eller solfångarna vinklas uppåt eller utåt från byggnadens form, till exempel om takets lutning är platt eller låglutande.
 • Solcellspanelerna integreras i taket eller fasadmaterialet på ett en- eller tvåbostadshus och bytet innebär att byggnadens eller områdets karaktär väsentligt ändras.
 • Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull.
 • Fastigheten ligger inom ett område som är kulturhistoriskt värdefullt.
 • Det framgår av gällande detaljplan är bygglov krävs för åtgärden.
 • Fastigheten ligger inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för försvaret

Då krävs inte bygglov

 • Solcellspanelerna placeras på marken och utformas inte så att kontstruktionen utgör en byggnad.
 • Din fastighet ligger utanför planlagt område.

Undantag från kravet på bygglov

 • Solcellspanelerna eller sofångarna som följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Avgift

Ansökan om solceller på en- eller tvåbostadshus cirka 2400 kronor.
Ansökan om solceller på övriga byggnader cirka 3200 kronor.
Avgift för kommunicering tillkommer.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan ska följande handlingar lämnas in:

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Byggnadens tak- och fasadmaterial samt kulör ska framgå. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och det ska tydligt framgå den förändring som sker på fasaden. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

Fotografier över befintlig byggnads fasad bör skickas med ansökan.

Om det är otydligt vilken byggnad som fasadändring sker på bör en situationsplan där aktuell byggnad är utpekad bifogas.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: