Sök Kontakt


Tidsbegränsat lov

Ett tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Exempel på tidsbegränsade åtgärder kan vara en tillfällig strandkiosk eller ett evakueringsboende vid renovering.

Förutsättningar för tidsbegränsat lov:

Åtgärden avser att pågå under en begränsad tid

En tidsbegränsad åtgärd kan pågå i högst 15 år. Ansökan får göras för maximalt tio år kan sedan förlängas med maximalt ytterligare fem år förutsatt att förutsättningarna inte ändrats.

Åtgärden avser att tillgodose ett tidsbegränsat behov

Det måste finnas ett tillfälligt behov för att tidsbegränsat bygglov ska kunna ges. Ett exempel på ett tidsbegränsat behov kan vara att du behöver en tillfällig lokal i väntan på renovering av befintlig byggnad. Du som sökande ska redovisa det tillfällig behovet i din ansökan.

Någon eller några, men inte alla förutsättningar för att bevilja permanent lov är uppfyllda

Åtgärden ska avvika mot någon eller några av de krav som ställs vid ett permanet bygglov. Avvikelsen ska dock bedömas som lämplig utifrån åtgärdens förutsättningar

Platsen ska kunna återsällas efter det tidsbegränade lovet gått ut

När det tidsbegränsade bygglovet löpt ut ska platsen kunna återställas till tidigare utförande. Det innebäratt den tidsbegränsade åtgärden inte kan medföra permanenta förändringar på platsen.

Läs mer om tidsbegränsat bygglov på Boverket Länk till annan webbplats.

Avgifter

Avgiften för ett tidsbegränsat bygglov varierar beroende på vilken åtgärd du
önskar uppföra. För exakta uppgifter om kostnad ber vi dig kontakta oss på bygglovsavdelningen. Nedan framgår exempel på några av de vanligaste åtgärderna.

Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggnad (till exempel strandkiosk) om
0-25 kvadratmeter: 3 700 kronor.
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggnad (till exempel tält) om 90-129 kvadratmeter: 13 400 kronor.

 

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med ansökan ska följande handlingar lämnas in:

Situationsplanen ska redovisa byggnadens placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från byggnaden till fastighetsgräns i två riktningar och byggnadens färdiga golvnivå.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

En förenklad nybyggnadskarta krävs om byggnadens placering hamnar i konflikt med avståndsbestämmelser. En kostnad tas utför kartan och kan beställas via karta@laholm.se

Har du frågor gällande vilket kartunderlag som krävs kan du kontakta bygglovsavdelningen.

En planritning ska redovisa byggnadens planlösning. Planritningen ska innehålla rumsanvändning, fast inredning (till exempel kyl, spis och toalett) och vara utförd i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Byggnadens tak- och fasadmaterial samt kulör ska framgå. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och marklinje. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En sektionsritning ska redovisa ett snitt i byggnaden. Sektionsritningen ska innehålla byggnadens byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, marklinje och rumshöjd för det aktuella snittet. Om byggnadens utformning varierar bör fler sektionsritningar redovisas. Ritningarna ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

 

Komplettera med Avvecklingsplan:

Av avvecklingsplanen ska det framgå på vilket sätt byggnaden eller anläggningen tas bort samt hur marken återställs efter flytt av byggnad/anläggning. Hur detaljerad avvecklingsplanen måste vara beror på vilken typ av åtgärd som uppförs samt markens förutsättningar innan åtgärden vidtas.


Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: