Sök Kontakt

Vägsamfälligheter

Laholms kommun har sedan många år skött driften av många enskilda vägar i kommunen. Det juridiska ansvaret för vägen har däremot alltid legat på väghållaren, det vill säga en förening eller den enskilda markägaren.

Denna ansvarsfördelning är på gång att förändras och allt fler vägorganisationer är intresserade att återta ansvaret för drift av vägen.

Kommunalt driftbidrag

Vägföreningar har möjlighet att söka ett kommunalt driftbidrag. Detta gör ni genom att fylla i en av blanketterna på denna sida och skicka dessa till: Laholms kommun, Driftenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. Det finns två olika blanketter beroende på om vägföreningen sedan tidigare får statsbidrag eller inte.

Ansök innan den 1 november för att få eventuellt bidrag under kommande årets andra kvartal.

Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskild väghållning

Ordet förening innebär i dessa regler både föreningar som bildats genom eller utan lantmäteriförrättning.
Drift i väg innefattar åtgärder som utförs inom vägområdet och berör anordningar, det vill säga även slänt, dike, bakslänt, trummor, vägmärken med mera. Drift omfattar även barmarksunderhåll (lagning och avjämning av vägytan, dammbindning, dikesrensning och liknande arbetet inklusive material) samt vinterväghållning (kantmarkeringar, plogning och halkbekämpning). Särskilt driftbidrag kan lämnas i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget.
Bidrag lämnas inte till administration av föreningsverksamhet eller till anläggande av så kallade farthinder.

Driftbidrag till förening som får statligt bidrag och har egen drift av vägen

Kommunens bidrag ges med 20 % på Trafikverkets beräknade driftkostnad inklusive moms.

Driftbidrag till förening som inte får statligt bidrag

Kommunens bidrag är 5 kronor per meter väg. Driftbidraget beviljas för fem år, därefter krävs en förnyad ansökan. Särskilt driftbidrag kan inte sökas till denna typ av väg.

Särskilt driftbidrag (investeringsbidrag)

Kan bara sökas av vägförening med statligt bidrag.

Vägorganisation för enskild väg med statligt och kommunalt driftbidrag kan för samma väg ansöka om särskilt driftbidrag till enskilda projekt.

Kommunalt bidrag kan lämnas med 50 % efter avdrag med utbetalt statligt bidrag, och i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget. Om ekonomiska medel inte täcker sökta bidrag, sker en procentuell fördelning av medel.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning, kostnadsberäkning, finansiering och tidsplan för projektet. Det ska framgå av ansökan om särskilt statsbidrag ingår som en del av finansieringen, förhållande kring arbetet kan godkännas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag:

 • Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus.
 • Omläggning av vägsträcka
 • Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning.
 • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd.
 • Ombyggnad eller reparation av bro.
 • Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass högText.

Årligt driftbidrag

Utbetalas i efterskott för kalenderår och bidragsbeloppet utbetalas till föreningens konto i april månad.

Särskilt driftbidrag

Utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört och besiktigats.

 • Medel till bidrag ska finnas att tillgå enligt kommunfullmäktiges anslag till verksamheten.
 • Förening som söker ska vara verksam enligt egen stadga, utsedd styrelse med kassör och därtill revisor. Vidare ska förening hålla räkenskaper, sammanställa årsbokslut med tillhörande revisorsutlåtande samt hålla årsmöten som protokollförs.
 • Ansökan om bidrag för närmast föregående år ska vara lämnad till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 november, Årlig utbetalning av kommunalt driftbidrag sker i efterskott för kalenderår.
 • För enskild väg som uppfyller Trafikverkets krav för bidrag måste föreningen först beviljas statligt bidrag innan kommunalt bidrag kan beviljas. Kommunens driftsbidrag utbetalas normalt under april månad varje år. Uppfylls inte villkoren för årlig utbetalning av kommunalt driftsbidrag, till exempel statsbidrag avslås eller förutsättningar på annat sätt förändras, kan bidraget omprövas under beviljad femårsperiod.
 • Ansökan om bidrag till särskild drift av väg (beläggningsförnyelse eller förbättring) ska vara lämnad till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 30 april det planerade utförandeåret.
 • Till ansökan ska årsmötesprotokoll lämnas in samt att checklista fylls i enligt följande

o Revision Ja/Nej
o Namn på ordf. Kassör/tele nr ……………………………………………………
o Föreningens namn ……………………………………………………
o Vägnummer ……………………………………………………

Revision ska lämnas in om kommunen begär detta i efterhand Är inte denna redovisning lämnad till kommunen före angivet datum uteblir årets driftbidrag i sin helhet.

Vägorganisation för enskild väg utan statsbidrag kan ansöka om kommunalt driftbidrag.

Vägen ska uppfylla följande villkor för att vara berättigad till kommunalt driftbidrag:

 • Beviljad väg ska ligga utanför detaljplanelagt område eller ingå i äldre byggnadsplan där samhällsförening eller motsvarande har driftansvar för vägen.
 • Beviljad väg ska ha en minimistandard som följer Trafikverkets riktlinjer för basstandard vid bidragsgivning.
 • Beviljad väg skall vara utfartsväg för åretruntboende med folkbokförda på fastigheten. Vägens längd skall överstiga 500 meter. Berättigad vägsträcka är närmaste lämpliga väg ut till annan väg med statligt- eller kommunalt driftbidrag
 • Kommunalt driftbidrag beviljas för fem år, därefter krävs en förnyad ansökan.
 • Årlig utbetalning av kommunalt driftbidrag sker i efterskott för kalenderår.
 • Kommunens driftsbidrag utbetalas normalt under april månad varje år. Uppfylls inte villkoren för årlig utbetalning av kommunalt driftsbidrag eller förutsättningar på annat sätt förändras, kan bidraget omprövas under beviljad femårsperiod.
 • Årlig utbetalning av beviljat driftsbidrag sker under förutsättning att ekonomisk redovisning gällande föregående år lämnas till kommunen. Är inte denna redovisning lämnad till kommunen före angivet datum uteblir årets driftbidrag i sin helhet.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan