Sök Kontakt

Detaljplaner under arbete

Här börjar innehållet.

Detaljplaner under arbete

Laholms kommun har flera pågående planuppdrag. Planuppdraget innebär att pröva om marken är lämplig för en viss markanvändning, till exempel industri, bostäder, handel. Information och planhandlingar finns under respektive detaljplan. Under samråd och granskning kan du ta del av förslag på planhandlingar och lämna in synpunkter eller komma med förslag på vad marken som ingår i planområdet ska användas till. Här hittar du information om hur du ansöker om att upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan samt hur processen att ta fram en detaljplan går till.

Var med och påverka planeringen under samråd och granskning

Under tiden en detaljplan är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna in synpunkter och komma med förslag på hur detaljplanen kan utformas.

Detaljplan Haga, Skummeslöv 29:1 med flera, är ute på granskning mellan den 24 juni och 19 juli 2024.

Detaljplan Vessinge 2:2 är ute på granskning mellan den 1 juli till och med den 26 juli 2024.

Ansöka om planbesked

För att ta fram, ändra eller upphäva en detaljplan behöver du ansöka om planbesked.

Du som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan ansöka om det. Det gör du genom att lämna in en ansökan. När kommunen har fått in en komplett ansökan behöver kommunen lämna besked inom fyra månader. Om kommunen säger nej till att upprätta eller upphäva en detaljplan ska kommunen ange skälen till ett negativt beslut.

Vid ett positivt beslut ska kommunen ange:

  • när detaljplanearbetet bedöms kunna påbörjas
  • när detaljplanen bedöms kunna antas
  • vem som bekostar detaljplanearbetet

En kostnad tas ut för handläggningen av ansökan. Avgiften tas ut oavsett om beslutet är positivt eller negativt och utgår från kommunens plan- och bygglovstaxa.

2.6 Plan- och bygglovstaxa Pdf, 79.4 kB, öppnas i nytt fönster.
2.6 Bilaga Plan- och bygglovstaxa Pdf, 385.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtliga taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Ansökan om planbesked - ansökningsblankett Word, 114.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Processen att ta fram en detaljplan

En detaljplan arbetas fram genom en särskild process som är styrd av plan- och bygglagen.

En detaljplan arbetas fram genom en särskild process. Den processen är styrd av plan- och bygglagen och beror på vilket planförfarande som används.

Det finns tre planförfaranden:

  • begränsat standardförfarande,
  • standard förfarande och
  • utökad förfarande.

Det vanligaste förfarandet är standardförfarande. Nedan beskrivs processen för standardförfarande och utökat förfarande.

Planuppdrag

Startskottet att ta fram en ny detaljplan ligger i ett politiskt beslut som kommunstyrelsen fattar, där de ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Beslutet anger vad som ska planläggas och vad syftet med detaljplanen är. Beslutet kan utgå ifrån antingen kommunens egna ambitioner att utveckla samhället eller från en exploatörs intresse av att utveckla ett område.

Planhandlingar tas fram

För att pröva markens lämplighet för den markanvändning som uppdraget anger krävs utredningar av platsens förutsättningar. Planhandlingarna skrivs fram i takt med att information om planområdet samlas in. Platsens förutsättningar tillsammans med syftet med detaljplanen ligger ligger till grund för hur detaljplanen utformas och vilka bestämmelser som sätts.

Detaljplanen går ut på samråd

När ett första förslag till detaljplan har arbetats fram ges möjligheten att titta på och lämna in synpunkter på förslaget under processteget samråd som pågår under cirka 4-5 veckor. Det går också bra att lämna in förslag på vad du tycker är viktigt att bevara eller vad du tycker bör utvecklas vidare. Under samrådstiden anordnar kommunen ett samrådsmöte där allmänheten bjuds in för att kunna få information, ställa frågor och komma med synpunkter eller lyfta fram det som är viktigt att bevara eller utveckla inom planområdet. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar att detaljplanen ska gå ut på samråd.

Detaljplanen revideras

När samrådstiden är slut bearbetas samtliga synpunkter som har lämnats in under samrådstiden. Alla synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse och där bemöts synpunkterna med vilka ändringar av detaljplanen som synpunkten eller förslaget har lett fram till.

Detaljplanen går ut på granskning

När detaljplanen har reviderats beslutar samhällsbyggnadsnämnden om att detaljplanen ska gå ut på granskning som vanligtvis pågår under cirka 4-5 veckor. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar att detaljplanen ska gå ut på samråd. Under tiden kan synpunkter och förslag återigen lämnas in till kommunen.

Detaljplanen revideras

När granksningstiden är slut sammanställs alla synpunkter i ett granskningsutlåtande. Där bemöts synpunkterna med vilka ändringar av detaljplanen som synpunkten har lett fram till.

Detaljplanen antas

När detaljplanen har reviderats kan kommunfullmäktige anta detaljplanen. Beslutet om att anta detaljplanen kan överklagas under tre veckor. Om beslutet överklagas kommer detaljplanen att prövas i domstol. Mark- och miljödomstolen är första insats och mark- och miljööverdomstolen är andra instans.

Detaljplanen vinner laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft och blir gällande när antingen:

  • överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat,
  • eller om domstolen har prövat detaljplanen och bedömt att överklagan ska avslås.

När en detaljplan vunnit laga kraft blir den juridiskt bindande och marken eller vattenområdet får enbart användas till det som är reglerat i detaljplanen.

Nu kan bygglov sökas och kommunen kan bygga ut allmän platsmark så som vägnätet, grönstruktur och annat. Det är kommunen som sköter om den allmänna platsmarken.

Detaljplaner som håller på att arbetas fram