Sök Kontakt


Allarp 2:536 och 2:537 (Allarps camping), Skummeslövsstrand

checkmark
Uppstart detaljplan
checkmark
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Överklagad
6
Laga kraft


Allarps camping ska ge kommunen verksamheter som gynnar ortens besöksnäring, turism och friluftsliv.

Aktuellt

Detaljplanen har varit ute på granskning mellan den 5 februari till och med den 8 mars 2024.

Planhandläggaren tittar på alla synpunkter som har lämnats in och ändrar detaljplanen för att kunna möta de synpunkter som lämnats in under granskningen.

När det finns motstående intressen behöver tjänstepersoner och politiker ta ställning till vilka intressen som väger tyngst.

Alla synpunkter kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med en förklaring till vilken ändring av planen som synpunkten ledde fram till.

Planhandlingarna tillsammans med tillhörande utredningar finns även tillgängliga på plan- och byggnadsenheten, Humlegången 6, Laholm.

Beskrivning

En ny detaljplan tas fram för ett område mellan Inre Kustvägen och Västkustbanan, i Skummeslövsstrand.

Detaljplanen innebär att en camping kan byggas. Målbilden för området är att skapa en campingupplevelse med både närhet till stranden, naturen, åkerlandskapet och Skummeslövsstrands centrum. Inom området ryms en variation av aktiviteter för de besökande, vilket skapar en plats för rekreation, socialt umgänge och nya möten. Ambitionen för området är att det ska vara öppet och välkomnande för alla som vistas i orten, inte enbart campinggäster.

Genom detaljplanens reglering skapas nya grönområden, som ska binda samman grönstrukturen i öst-västlig riktning och som ger nya biotoper.

Även inom kvartersmark (privat mark) säkerställs grönska genom att byggrätt och antalet enheter för camping begränsas. Detta innebär att det även inom kvartersmarken kommer finnas mindre grönområden, till fördel för såväl besökare som naturvärden.

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen och kan medföra betydande miljöpåverkan. Därför tas detaljplanen fram genom utökat förfarande.

Tidplan

  • Granskning kvartal 1 2024
  • Antagande kvartal 3 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Har du frågor om

  • detaljplanens innehåll eller
  • om processen som en detaljplan tas fram efter?

Kontakta planhandläggaren.

Amadeus Henriksson
Planarkitekt

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: