Sök Kontakt


Mellby 23:4 (Mellby industriområde), Mellbystrand

checkmark
Uppstart detaljplan
checkmark
Samråd
checkmark
Granskning
checkmark
Antagande
5
Överklagad
6
Laga kraft


Detaljplanen utvidgar verksamhetsområdet Mellby företagspark med fler industrifastigheter.

Aktuellt

Kommunfullmäktige beslude om att anta detaljplanen den 29 augusti 2023. Beslutet har överklagats. Detaljplanen prövas just nu av domstol.

Beskrivning

Mellby företagspark kan delas in i tre etapper, där etapp 1 har byggts ut och etapp 2 och 3 håller på att planläggas genom en ny detaljplan.

Etapp 2 och 3 av Mellby industriområde planläggs för större sammanhängande industrifastigheter. I anslutning till befintliga bostäder utmed väg 518 tillåter detaljplanen kontor och verksamheter med begränsad påverkan på omgivningen.

Etapp 2 har sedan tidigare planläggning haft en bristfällig lösning att omhänderta dagvatten som har setts över inom det här planuppdraget.

Sträckningen där Tippvägen idag går planläggs som parkmark där gång- och cykelväg ska anläggas. Gång- och cykelvägen ansluter till Mellbystrand via en befintlig gång- och cykeltunnel under E6:an.

Längs med den östra plangränsen planläggs mark som natur, vilket även ska tillgodose behovet av att samla upp och fördröja dagvatten genom att en dagvattendamm anläggs. Inom naturmarken, utmed den södra plangränsen, ligger en biotopskyddad märgelgrav vars värden ska bevaras.

De allmänna vägarna planläggs som industrigator, med möjlighet att uppföra dagvattendiken utmed sidorna.

Övriga vägar och parkeringsplatser som behövs vid fastighetsindelning av industrifastigheter kommer att byggas ut inom kvartersmark.

Har du frågor om

  • detaljplanens innehåll eller
  • om processen som en detaljplan tas fram efter?

Kontakta planhandläggaren.

Amadeus Henriksson
Planarkitekt

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: