Sök Kontakt


Skummeslöv 29:1 (Haga), Skottorp

checkmark
Uppstart detaljplan
checkmark
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Överklagad
6
Laga kraft


Ett nytt bostadsområde med cirka 350 nya bostäder byggs ut i östra utkanten av Skottorp.

Aktuellt

Detaljplanen är ute på granskning mellan den 24 juni och den 19 juli 2024.

Fram till den 19 juli 2024 kan du lämna synpunkter på detaljplanen.

Planhandlingarna med tillhörande utredningar finns även på plan- och byggnadsenheten, Humlegången 6, Laholm.

Dina synpunkter är viktiga för att kunna

 • möta upp hur du tycker att området ska utvecklas och
 • för att ta vara på de värden som finns inom området idag,
 • samt för att ha rätt till att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Dina synpunkter ska ha lämnats in till samhällsbyggnadsnämnden senast den 19 juli 2024. Ange namn, adress och fastighetsförteckning.

samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm

samhällsbyggnadsnamnden@laholm.se

När granskningstiden har gått ut

 • När granskningstiden har gått ut kommer detaljplanen att arbetas om.
 • Planhandläggaren tittar på alla synpunkter som har lämnats in och ändrar detaljplanen för att kunna möta de synpunkter som lämnats in under granskningen.
 • När det finns motstående intressen behöver tjänstepersoner och politiker ta ställning till vilka intressen som väger tyngst.
 • Alla synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande där planhandläggaren svarar på vilken ändring av detaljplanen som synpunkten har lett fram till. Granskningsutlåtandet tas fram samtidigt som antagandehandlingarna.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Stensåvägen, öster om Skottorp samhälle och inom ett vattenskyddsområde.

Innan detaljplanen påbörjades har ett planprogram för området tagits fram.

Detaljplanen ska komplettera Skottorps befolkningsunderlag och stimulera tillväxt i kommunen med effektiv markanvändning genom att bygga ett nytt bostadsområde. Bostadsområdet ska ge 350 nya bostäder som ska bestå av en blandning av friliggande enbostadshus, sammanbyggda enbostadshus och flerbostadshus.

Det nya bostadsområdet ska ha höga boendekvaliteter. Det ska bestå av olika typer av boendeformer samt lokaler för verksamheter, ett äldreboende med cirka 60 platser samt en förskola med 8 avdelningar.

Den här detaljplanen utgår från en hållbarhetsprofil som i högre grad fokuserar på hållbara lösningar, jämfört med andra byggnationer. Hållbarbetsprofilen ska säkerställa ett miljösmart byggande samt utgå från hållbarhet under planering, utbyggnad och framtida användning.

Hållbarhetsprogrammet består av fem prioriterade fokusområden för hållbar stadsutveckling:

 • bebyggelse och rumsliga stadskvaliteter,
 • hållbar mobilitet,
 • grön- och blåstruktur,
 • resurser i kretslopp och
 • anpassad luft, ljus-, och ljudmiljö.

Dessa fokusområden konkretiseras med hållbarhetsmål och principer för Hagas utveckling. Principerna är utformade för att tydliggöra vad som är kommunens respektive exploatörens ansvarsområde tillsammans med vilken ambitionsnivå som kommun och exploatär ska lägga sig på.

Inom området skapas gröna stråk som kan användas för rekreation eller för att ta sig till och från målpunkter till fots eller med cykel.

Tidsplan

 • Antagande kvartal 3 2024

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Har du frågor om

 • detaljplanens innehåll eller
 • om processen som en detaljplan tas fram efter?

Kontakta planhandläggaren.

Rebecca Nerman
Planarkitekt

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: