Sök Kontakt


Så kan du påverka

Under framtagandet av detaljplaner och översiktsplaner finns det möjlighet att påverka planens utformning och innehåll.

Samråd och granskning - din kunskap är viktig!

En detaljplan och en översiktsplan behöver gå igenom processtegen samråd och granskning som är två tillfällen under processen som innebär medborgardialog och där du kan ta del av detaljaplanen eller översiktsplanen. Här kan du också lämna in synpunkter och förslag på hur planen kan utformas.

Samråd

Planhandlingar arbetas fram och där efter kommer steget samråd. Under samrådet kan du se planhandlingarna och lämna synpunkter på dem. Efter att samrådstiden gått ut revideras planhandlingarna efter inkomna synpunkter.

Granskning

När revideringarna är klara har du möjlighet att se detaljplanen eller översiktsplanen på nytt under processteget granskning. Under granskningstiden kan du återigen lämna in dina synpunkter på planen.

Hela processen finns beskriven på sidan om detaljplaner respektive sidan om Översiktsplan 2050.

 

Planprocessen detaljplan Öppnas i nytt fönster.

Planprocessen översiktsplan Öppnas i nytt fönster.

 

 

Dina synpunkter är viktiga!

Du som boende eller verksam i området vi utvecklar är viktig. Du sitter på lokalkunskap kring hur du använder området i dag och hur du ser att området kan utvecklas till det bättre. För att utveckla ett område som möter fler perspektiv och behov så är den lokalkunskapen viktig att få med i planen.

Vad betyder planområdet för dig och hur kan det utvecklas? Finns det funktioner i området som har ett stort värde för dig?

 

En avväggning mellan synpunkter och intresseområden

När planen revideras mellan samråd och granskning eller mellan granskning och antagande behöver planförfattaren ta ställning till många olika synpunkter. En del är motstående och då behöver en avvägning ske. Planförfattaren har en ambition att möta så många synpunkter som går att genomföra.

 

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: