JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Mark och tomter / Regler för exploatering

Regler för exploatering

Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om kommunala markanvisningar i kraft samt infördes nya regler i plan- och bygglagen om exploateringsavtal. Lagtexten handlar såväl om markanvisningar för försäljning av kommunal mark som exploateringsavtal för privat mark.

Markanvisning

Markanvisning enligt den nya lagen är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Denna ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om försäljning av kommunägd mark.

Med försäljningen följer anvisningar för hur kommunen vill att området ska bebyggas eller användas. Därmed tydliggörs för alla vilka krav som ställs i samband med köpet, potentiella byggherrar vet vad kommunen kräver av dem och vad de kan kräva av kommunen.

Exploateringsavtal

Samtidigt som den nya lagen om markanvisningar infördes tillkom även regler i plan- och bygglagen om exploateringsavtal. Här stadfästs grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner på privat mark. Men även när exploateringen är helt privat har kommunen en viktig roll
Det handlar dels om att upprätta en tidsplan för projektet dels om att reglera kostnader och kvalitet för området.

För fastighetsägaren eller byggherren åligger det att finansiera gator, vägar och andra allmänna platser och va-anläggningar. Regler har även införts för kommunens agerande. Kommunen kan exempelvis inte kräva att byggherren eller fastighetsägaren ska bekosta byggnader för vård, utbildning eller omsorg som kommunen enligt lag ska tillhandahålla.

Med de nya riktlinjerna får en exploatör möjlighet att i god tid sätta sig in i vilka krav och förutsättningar som han eller hon kommer att mötas av i förhandlingarna med kommunen.

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Följande riktlinjer gäller för markanvisning och exploateringsavtal:

  • Princip för hur länge markanvisningen gäller, om kommunen kan återta en given markanvisning under bindningstiden och eventuell kostnadsfördelning om ett projekt inte blir av.
  • Marktilldelning genom direktförsäljning eller anbud.
  • Principer för markprissättning.
  • Princip för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggningen.
  • Princip för kostnadsfördelning mellan parterna vid projektering och utbyggnad av området.
  • Kommunens krav på utformning och standard på gator, vägar och annan allmän platsmark samt anläggningar för VA.
  • Krav på byggherren/fastighetsägaren i fråga om att bekosta åtgärder, som exempelvis bullerdämpande åtgärder, för att bebygga ett område.
  • Eventuella kommunala mål- och policydokument, t.ex. gestaltningsprinciper för Gamleby i Laholm, som byggherren förväntas följa.
  • Kommunens krav på säkerhet i form av pant, bankgaranti, borgen etc. för att garantera exploatörens åtaganden i exploateringsavtalet.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Arian Limani
Sidan granskad den 26 mars 2018