JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Företagslots / Verksamhet på stranden

Verksamhet på stranden

Vill du driva verksamhet på stranden med egen bod/vagn/container, då är det dags att söka bygglov. Den 1 mars är sista dag för ansökan om du vill vara säker på att få din bygglovsansökan behandlad till säsongsstart den1 juni.

Det här behöver du göra om du vill driva verksamhet på stranden i Laholms kommun

Laholms kommun har en tolv kilometer lång sandstrand som varje år lockar många besökare som vill sola, bada, umgås, äta och ha kul tillsammans. För att kunna ge den bästa möjliga upplevelsen vill vi erbjuda möjligheter att kunna köpa mat så väl som aktiviteter på olika platser utmed stranden.

Vi tycker hållbarhet är viktigt, så om du precis som vi tycker det är viktigt att vi värnar om miljön, är rädda om både dig själv, din personal och dina besökare, samt jobbar med en god och hållbar ekonomi som grund, då hoppas vi att du vill vara med och berika våra besökares upplevelse denna sommar.
För att ge förutsättningar för sund konkurrens och ett varierat utbud kommer vi prioritera utbud som kompletterar varandra på respektive plats, därför kan du bli hänvisad till en annan plats i stället för din önskade.

Här kan du placera din bod/container/matvagn

Det finns i dag tre platser som lämpar sig väl för placering av bodar/containrar/matvagnar och det är vid följande nedfarter:

 • Birger Pers väg, Mellbystrand. Ett område med mjuk sand och stora sanddynor.
 • Kolonivägen, södra Mellbystrand. Ett område utpekat för surfing, med en bred, flack och hård strand dit många tar bilen.
 • Stora Strandvägen, Skummeslövsstrand. Bred och relativt hård sandstrand, rakt nedanför Skummeslövsstrands centrum. Här finns även kommunens enda brygga.

Obs! Kontakt med markägare ska tas innan du går vidare. kontaktinformation till respektive markägare kan fås hos Medborgarservice 0430-150 00.

Här nedan följer vad du behöver göra och ta hänsyn till i din ansökan om att få driva verksamhet på stranden.

Bygglov – Tidsbegränsade verksamheter på stranden och andra allmänna platser

Krävs det bygglov?

Ja, det behövs om du vill du sätta upp till exempel en container, försäljningsvagn eller förrådsbod som inreds för verksamheten. Kravet på bygglov är undantaget om byggnaden flyttas från platsen varje dag. Är du osäker vad som gäller för dig, stäm av med byggnadsenheten.

Hur lång tid tar det?

Ett bygglov kan ta mer eller mindre lång tid. Följande påverkar handläggningstiden:
1. Är din ansökan komplett? Om inte kommer ärendet ta längre tid. Ansök gärna digitalt här: minutbygg
2. Under vissa perioder kommer väldigt många ärenden in och handläggningstiden kan då förlängas på grund av lång kö.
3. Enligt gällande förvaltningslagstiftning och plan- och bygglagen får du inte ställa upp eller på annat sätt påbörja din verksamhet förrän fyra veckor efter det att beslutet publicerats i post- och inrikes tidning. Detta görs i samband med expediering av beslutet. Tänk på att räkna med denna tid när du planerar för att starta din verksamhet.

Ovanstående skäl innebär att det är väldigt svårt att svara på hur lång tid det tar från att du lämnat in ditt bygglov till att du kan börja din verksamhet.
Därför har vi sagt att senast den 1 mars behöver vi ha fått ditt kompletta bygglov för att du ska kunna starta din verksamhet den 1 juni.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett tidsbegränsat bygglov upp till 25,0 kvm är cirka 5 200 kronor. I kostnaden ingår även en utsättningskontroll som utförs av mätningsavdelningen. (Kostnaden är beräknad utifrån 2021 års prisbasbelopp).

Vilka handlingar ska lämnas in?

Följande handlingar ska finnas med tillsammans med ansökan:

 • Situationsplan (visar planerat läge för byggnaden/byggnaderna och andra anläggningar på platsen inklusive eventuella sittytor)
 • Planritning (visar byggnadens olika delar (rum), dess funktion (kök, matplats), dess yta i kvadratmeter, fönster och dörrar samt var fast inredning såsom köksinredning finns)
 • Fasadritningar (fasadritning är en ritning som visar byggnadens utseende utifrån - mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, trappor, ramper och annat som är en permanent del av fasaden.)
 • Sektionsritning (sektionsritning visar en genomskärning (snitt) igenom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak med mera. Den ska visa rumshöjder, byggnadshöjd, bjälklagens placering, taklutning och hur byggnaden ansluter till marken.)
 • Verksamhetsbeskrivning (verksamhetsbeskrivning talar om vad du ska göra och hur du tänker göra det)

Här kan du läsa mer om de olika handlingarna

En karta som kan användas som underlag till situationsplan (utdrag ur primärkarta) kan beställas kostnadsfritt från vår mätningsavdelning, på karta@laholm.se.

Hur görs ansökan?

Ansökan görs lättas via vår e-tjänst som du hittar här, bygglovsansökan.
Ansökan kan även lämnas in genom att bifoga en ifylld ansökningsblankett som du också hittar på vår hemsida. När ansökan är inlämnad och registrerats kommer du får en bekräftelse.

Övrig information:

Tänk på att även utformning av lokal, eventuella uteplatser, skyltar och ljus kan ha betydelse. För att förenkla processen och undvika missförstånd, ta även med beskrivning av detta i din bygglovsansökan från start.
- Lokalerna och eventuella uteplatser ska vara tillgängliga och användbara.
- Eventuella skyltar kan också kräva bygglov om de är större än 1,0 m2.
- Eventuella ljusanordningar kan också kräva bygglov om de bedöms ha betydande påverkan på omgivningen.

Livsmedelsförsäljning

Registrering av livsmedelsförsäljning

För att få hantera livsmedel som ska säljas eller serveras måste din verksamhet vara registrerad som livsmedelsanläggning. Det gör du hos miljöenheten, blankett finns på Laholms kommuns hemsida.
Om du åker runt på olika platser behöver du inte göra en anmälan för varje plats, det räcker med en anmälan.

Hur lång tid tar det?

En verksamhet får starta tidigast tio vardagar efter att anmälan om registrering lämnats in till miljöenheten.

Vad kostar det?

Avgift tas ut för registreringen. För år 2022 är avgiften 1053 kronor. För den löpande tillsynen på din livsmedelverksamhet tas en tillsynsavgift ut, avgifterna för tillsyn varierar beroende på vilken typ av verksamhet du har.

Vilka krav ställs på verksamheten?

 • Livsmedelshantering
  Egenkontroll som är anpassad för verksamheten ska finnas i vagnen/boden/containern samt registreringsbevis. Det ska även finnas rengöringsmöjligheter, det vill säga tillgång till kallt och varmt vatten.
 • Hygien och toaletter 
  Vid tillagning av livsmedel, det vill säga inte endast uppvärmning och försäljning av färdigförpackade livsmedel, ska det finna en toalett för den som arbetar med livsmedel och möjlighet till handtvätt. Toaletten får inte delas med allmänheten på grund av smittorisk.
 • Vatten och avlopp 
  Vatten till rengöring ska vara av godtagbar kvalitet. Vatten till matlagning ska ha livsmedelsgodkänd kvalitet, enligt dricksvattenföreskrifterna.
 • Avloppsvatten
  från verksamheten (till exempel städvatten, diskvatten med mera) behöver samlas upp eller omhändertas på godkänt sätt. (Exempelvis får avloppsvattnet aldrig släppas ut på marken.) Hur avloppsvattnet ska omhändertas beror på verksamhetens omfattning och avloppsvattnet kan eventuellt behöva anslutas till de kommunala avloppsledningarna. Även en fettavskiljare kan behöva  installeras för att förhindra att fett från verksamheten når avloppsledningarna, eftersom det kan skada ledningarna och avloppsreningsverket.
 • Renhållning
  Det ska finnas tillgång till sopkärl för att samla upp det avfall som uppkommer i verksamheten. Avfallet ska sorteras. Tömning ska ske genom kommunens entreprenör för sophämtning.

Ljudnivåer

Om du har tänkt spela musik vid din verksamhet så ska ljudnivån från verksamheten vara under gällande riktvärden i FoHMFS 2014:15 (Folkhälsomyndighetens författningssamling) för att förebygga skador på hörsel och FoHMFS 2014:13 för att förebygga störning för närboende.
Detta innebär bland annat att verksamheten inte får orsaka ljudnivå inne i närboendes bostäder högre än 25 dB LAeqT. (LAeq är den uppmätta ekvivalentnivån, Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivån under en given tidsperiod)
Verksamhetsutövaren ska i sin egenkontroll genomföra kontroll och dokumentering av ljudnivåerna för besökarna och närboende. Det ska finnas skriftlig dokumentation av utförd egenkontroll. Ett alternativ till mätning är att endast utrustning med ljudnivåvakt används. Ljudnivåvaktens inställning ska vara dokumenterad.

Serveringstillstånd

När behövs serveringstillstånd?
För att få servera alkohol till allmänheten behövs ett serveringstillstånd. Du behöver inte ha serveringstillstånd om samtliga tre punkter nedan uppfylls.
Om serveringen sker:
1. under ett enstaka tillfälle i ett slutet sällskap,
2. utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än för kostnaden för inköp av dryckerna, samt
3. i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- och lättdrycker och inte heller bedrivs försäljning av varor eller tjänster.

Observera att om inte samtliga tre punkter är uppfyllda så krävs det ett serveringstillstånd. Det är du som verksamhetsinnehavare som gör denna bedömning.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av ärende du har hos kommunen. Även ärendets beskaffenhet kan komma att påverka utredningstiden. Samhällsbyggnadsnämnden strävar efter att lämna ett beslut i tillståndsärenden 1-2 månader efter det att ärendet är komplett för handläggning. Kommunen har enligt lag 4 månader på sig att handlägga med möjlighet till att förlänga med ytterligare 4 månader om ärendet kräver det.

Vad kostar det?

Avgifterna för tillstånd och tillsyn varierar beroende på vilken typ av tillstånd du har. Avgifterna hittar du här: Avgifter tillstånd 

Hur görs ansökan?

I Laholm kan en ansökan om serveringstillstånd göras via e-tjänst eller skriftligt med blanketter.
E-tjänsterna hittar du här: http://alkt.laholm.se/AlkTWebbforms
Blanketter för ansökan hittar du här: https://www.laholm.se/om-kommunen/blankettarkiv/alkohol/

I Laholms kommuns riktlinjer för alkoholservering kan du läsa mer om vad som gäller för serveringstillstånd https://www.laholm.se/om-kommunen/tillstand/alkohol-och-tobak/serveringstillstand/

Säkerhet

Från räddningstjänstens sida finns det 3 områden att säkerställa:

 1. Placering av bod/container/vagn.
 2. Brandskydd i boden beroende på besökarnas möjlighet att vara i bod/container/vagn.
 3. Gasolhantering, beroende på mängd och besökares möjlighet att vara i bod/container/vagn.

Placering av bod/container/vagn

För att räddningstjänsten ska kunna ta sig ner på stranden vid en olyckshändelse behöver bod/container/vagn ställas upp minst 8 meter ifrån nedfarter.

Du behöver också placera boden 8 meter från andra bodar, matvagnar eller byggnader.

Brandskydd i bod/container/vagn

Det krävs olika brandskydd beroende på hur besökarna har möjlighet att vara i bod/container/vagn eller inte. Oavsett så behöver du ha släckutrustning tillgängligt på plats.

Besökare kan gå in i bod/konainer/vagn eller tält 

Ska besökare kunna gå in i bod/container/vagn behöver du säkerställa att besökare kan ta sig ut och att det finns tillräckligt med utrymningsvägar.

Detsamma gäller om du har tänkt att ha tält över uteserveringen, har du väggar på tälten räknas det som inomhus.

I samband med bygglovet behöver du redovisa hur du löst brandskyddet. Löser man inte det på egen hand, får man anlita en kunnig person inom området. Räddningstjänsten kan inte hjälpa med den biten, då det är vi som normalt kommer att granska handlingarna.

Besökare ska enbart finnas utomhus

Om besökare ska finnas utomhus och enbart personal finnas i bod/container/vagn behöver du inte redovisa något brandskydd i bygghandlingarna, men du behöver se till att personalen enkelt kan ta sig ut.

Gasol

Ska du använda gasol är mängden och din verksamhet avgörande om du behöver söka ett tillstånd hos räddningstjänsten eller inte.

Oavsett om du har tillstånd eller inte behöver anläggningen och hanteringen vara säker och följa lagar och regler. Här finns bra information om gasol i restauranger: https://rib.msb.se/filer/pdf/29581.pdf

Besökare finns i bod/kontainer/vagn där gasol eller gasspis finns

Ska besökare befinna sig i bod/kontainer/vagn där gasolen eller gasspisen finns, behöver du söka tillstånd hos räddningstjänsten.

Besökare ska enbart finnas utomhus

Ska enbart personal finnas i boden där gasol och spisen finns, kan du ha 60 liter gasol utan tillstånd. Har du mer än 60 liter behöver du söka tillstånd hos räddningstjänsten.

Ska du ha gasolvärmare, är mängden gasol avgörande. Har du mer än 60 liter så behövs tillstånd.

Tänk på att man tittar på totala mängden i verksamheten. Så har du till exempel 60 liter gasol till gasspisen och 25 liter till gasolvärmare, har du mer än 60 liter och behöver söka tillstånd.

Tillstånd söker du via blanketter på kommunens hemsida. https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandfarlig-och-explosiv-vara/tillstand/

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 7 februari 2022