JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Förslag till besparingar inom socialnämnden

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Förslag till besparingar inom socialnämnden inför 2024

Publicerad 21 mars 2023

Kommunens ekonomi har försämrats kraftigt och kommunens verksamheter måste tillsammans minska sina kostnader med 35 miljoner kronor inför 2024. Socialnämnden har tagit fram ett förslag på besparingar inom nämndens verksamhetsområde som nu lämnas vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för beslut senare i vår.

Alla verksamheter är viktiga och skapar stort värde för dem vi är till för, men kommunen är inte skyldig att erbjuda alla verksamheter enligt lag. När kommunen måste spara är utgångspunkten för socialnämnden därför att göra besparingar i verksamhet som inte är specificerat enligt lag i det kommunala uppdraget. Baserat på framtagna konsekvensbeskrivningar så förslår socialnämnden att 9,2 miljoner kronor kan sparas. 

- De föreslagna besparingarna kommer självklart att få konsekvenser som både känns och märks och som inte är önskvärda, men med tanke på allt det som socialnämnden inte har valt att spara in på, så är bedömningen att de föreslagna besparingarna ger minst negativ effekt, säger Daniel Johansson, förvaltningschef på socialförvaltningen. 

Nämnden föreslår följande besparingar: 

 • Höjda omsorgsavgifter inom främst äldreomsorgen
 • Minska förebyggande behandling inom missbruksvården
 • Avveckla den kommunala regin av Lyran och se över om verksamheten kan fortsätta att drivas på ett annat mer kostnadseffektivt sätt
 • Avveckla ALFA-gruppen
 • Minskat anhörigstöd
 • Minskad ambitionsnivå gällande strategiska stödresurser
 • Minskad ambitionsnivå gällande tillgänglig socialtjänst
 • Minskad ambitionsnivå avseende metodutveckling inom funktionsstöd
 • Minskad ambitionsnivå gällande det hälsofrämjande arbetet
 • Avveckla träningsboendet på Fridhemshus 

Kraftigt försämrad ekonomi är anledningen till besparingarna

Orsaken till att kommunen måste spara är den kraftigt försämrade ekonomin som i sin tur beror på en kombination av ökade kostnader och minskade intäkter. De ökade kostnaderna beror i hög grad på den allmänna utvecklingen i samhället.

 • Befolkningen i Sverige och i Laholm blir allt äldre och fler kommer att vara i behov av kommunal hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Det är en mycket stor kostnad för kommunen.
 • I efterdyningarna av pandemiåren har efterfrågan på varor och tjänster i förhållande till utbudet ökat vilket orsakat stora kostnadsökningar för den offentliga sektorn.
 • Krigssituationen i Europa har skapat ännu större ekonomiska hål med kraftigt stigande inflation och energipriser. 

Denna utveckling gör att det blir allt svårare att finansiera välfärden och de kostnadsökningar som kommunen har. Vidare så har SKR och de fackliga organisationerna träffat ett nytt pensionsavtal som också ökar kommunernas kostnader och även dessa ska finansieras. 

Samtidigt som kostnaderna ökar kraftigt, minskar också intäkterna. Det är allt färre som ska försörja allt fler. Skatteunderlagsprognosen i Laholms kommun, som budgeten bygger på, visar att kombinationen med kostnadsökningarna i samhället och det nya pensionsavtalet resulterar i en märkbart försvagad ekonomi. 

Så har arbetet gått till

Samtliga nämnder har fått samma uppdrag att se över vilka besparingar som kan göras för att totalt spara 35 miljoner kronor inför 2024. Under februari och mars så har socialnämnden diskuterat olika förslag på besparingar på de politiska sammanträdena samt tagit del av de konsekvensanalyser som förvaltningen har tagit fram för respektive förslag. Utifrån politiska prioriteringar och med inställningen att besparingarna inte ska drabba de som har det svårast, så har listan både kortats ner och reviderats flertalet gånger, och på socialnämndens sammanträde den 21 mars fattade nämnden beslut om det slutgiltiga förslag som nu lämnas vidare till kommunstyrelsen. 

- Det är viktigt att understryka att detta ännu inte är beslutat, utan är ett förslag som socialnämnden lämnar ifrån sig till kommunstyrelsen. Vi måste ha respekt för den demokratiska processen och inte föregå några beslut. Kommunstyrelsen sitter med en annan helhetsbild och prioriterar utifrån ett bredare perspektiv, så vi måste invänta det slutliga beslutet ifrån i första hand kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige, säger Anita Fast, socialnämndens ordförande. 

Detta sker framåt

Socialnämnden inväntar nu beslutet från kommunfullmäktige i maj och därefter börjar arbetet med att verkställa beslutet.

 • Först så gör socialförvaltningen en risk- och konsekvensanalys tillsammans med berörda fackliga parter.
 • Därefter ska resultatet av risk- och konsekvensanalysen utvärderas och presenteras för socialnämnden.
 • Socialnämnden fattar sedan slutligt beslut om besparingsåtgärder under hösten utifrån den budgetram som kommunfullmäktige beslutade om på sammanträdet i maj.
 • Därefter inleds arbetet med att genomföra besparingarna tillsammans med verksamheterna. 

- Det är viktigt att de kommande anpassningarna görs tillsammans med våra medarbetare i verksamheterna och med hänsyn till dem som blir direkt drabbade av besparingarna. Vi är måna om vår personal som gör ett fantastiskt arbete för våra kommuninvånare varje dag, säger Daniel Johansson.

 

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 21 mars 2023