JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Frågor och svar om LSS i Laholm

Frågor och svar om LSS i Laholm

Publicerad 18 februari 2022

Det pågår en diskussion kring hur Laholms kommun tillämpar LSS-lagen. För socialnämnden är det viktigt att räta ut de frågetecken som kan finnas kring detta. Därför har alla ledamöter i nämnden ställt sig bakom de här svaren.

Struntar Laholms kommun i LSS?

LSS (Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning) är en rättighetslag. Om laholmare som har rätt till LSS inte får det skulle dels Inspektionen för vård och omsorg rikta kritik mot kommunen och de som inte får ansökan enligt LSS beviljad har rätt att överklaga till förvaltningsrätten. I och med att de systemen finns för att garantera laholmarnas rättigheter enligt LSS kan inte kommunen avvika från LSS.

Laholms kostnader för LSS är helt jämförbar med kommuner som liknar Laholm. I just det urvalskriteriet är Laholm en av de kommuner som lägger mer resurser på LSS än andra jämförbara kommuner. En viktig aspekt är att påpeka att den åtstramning av rättspraxis för personlig assistans som skett sedan 2016 har skett i hela landet och inte bara i Laholm.

 

Har det skett åtstramningar i Laholm för LSS av ekonomiska skäl?

Nej. Det finns inga egna regler för handläggning av personlig assistans, utan handläggare förhåller sig till praxis där goda levnadsvillkor enligt 6 § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, är beaktade och en del av lagstiftning och bedömning. Det finns heller ingen lägsta nivå, utan alla beslut är individuellt prövade och fattade utifrån brukarens individuella behov. Socialnämnden menar att detta inte är en ekonomisk fråga, då de ekonomiska förutsättningarna inte får vara en förutsättning för beslut om insatser. Besluten styrs av en rättighetslag och som kommun kan man inte välja att verkställa brukarens rätt till insats beroende av det ekonomiska läget.

 

Bryter Laholms kommun mot lagen?

Nej. Om en person får nej på sin ansökan eller socialnämnden ändrar nivå på personlig assistans så kan man överklaga till förvaltningsrätten. Om man inte får gehör där så kan man även överklaga till kammarrätten. Om man som invånare ”förlorat” i både förvaltningsrätten och kammarrätten så är det ett uppenbart besked om att kommunen hanterat ärendet i enlighet med lagen. De som påstår något annat har fel. Man kan inte ens säga att kommunen bryter mot intentionen i lagen. Då hade kommunen förlorat i kammarrätten.

 

Om man inte får personlig assistans eller den minskar, blir man utan hjälp då?

Nej. Nästan alla som fått mindre assistans har rätt till gruppbostad enligt LSS. Och hör man till en liten minoritet som inte får gruppboende så kan man få omfattande hemtjänst. Många som har personlig assistans har dessutom rätt till daglig verksamhet dagtid, vardagar.

 

Kan kommunen tvinga någon att flytta till gruppboende?

Nej. Det är en frivillig insats.

 

Varför kan man inte få välja om man hellre vill ha assistans än gruppboende?

LSS är en lag som har tydliga kriterier för vilka som kan få insatser. Personlig assistans är den LSS insats som är tydligast reglerad. Gruppboende är inte lika hårt styrt i lagen.

 

Måste ni vara så byråkratiska och gömma er bakom lagen?

Alternativet skulle vara att varje handläggare eller politiker bestämmer själv, med risk för att alla får olika insatser. Då finns det en jättestor risk för att man kan få bättre effekt om man känner handläggare eller politiker. Detta gäller all myndighetsutövning oavsett om det är LSS, bygglov eller beslut om äldreboende. 

 

Kan inte politikerna vara lite ”humanistiska” och vara mer generösa än lagen säger?

Jo det kan man, men då måste alla som får personlig assistans bedömas lika generöst.

Det är tydligt att alla invånare ska behandlas likadant i myndighetsutövning. Det är inte tillåtet att vara generös i några fall men inte i andra. Detta kallas likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen. Det innebär också att personer som bor i kommuner med stram tolkning av personlig assistans kan flytta till Laholm och därmed få mer assistans i Laholm än i sin hemkommun. Och det är precis det som kommer att ske. Det är inte att svartmåla utan det är ett i princip garanterat utfall. Oseriösa assistansbolag runt om i Sverige kommer då att flytta verksamhet till Laholm. Så det handlar inte om att prioritera ett fåtal laholmare utan det kommer att få stora konsekvenser.

 

Men om man nu vill vara mer generös hur gör man då?

Dels behöver politikerna besluta om riktlinjer som gäller alla likadana ärenden för att garantera likabehandlingsprincipen. Dels är det orimligt att en kostnadsökning för socialnämnden på grund av dyrare assistans skulle leda till besparingar i andra delar av äldreomsorgen eller LSS. En skattehöjning eller besparingar i annan del av kommunen kommer då krävas för att klara av den kostnadsökningen och det bör då rimligtvis snarare vara en fråga för kommunfullmäktige än för socialnämnden.

 

Kan vi inte få tillbaka pengar av staten i utjämningssystemet för LSS som någon säger?

Viss kompensation kan man få men det är omöjligt att räkna på. Dels är det omöjligt att veta exakt vad det får för konsekvenser. Men det är inte ett nollsummespel där ökade kostnader automatiskt täcks av utjämningssystemet utan det beror på kostnadsutveckling i hela landet. Hittills har ingen visat på att det går att finansiera ökade LSS-ambitioner med utjämningssystemet.

 

Varför kunde ni inte möta demonstranterna på torget och svara på frågor?

Initiativtagaren till namninsamlingen har bjudits in till socialnämndens sammanträde för att överlämna namninsamlingen men har avböjt. Så de har fått möjlighet att träffa nämnden men själva valt att göra en demonstration på torget och bjuda in oss till den, vilket vi har tackat nej till. Om man önskar svar på frågor och vill ha en konstruktiv dialog så är inte ett torgmöte det bästa sättet.

Eftersom initiativtagarna ofta hänvisar till enskilda fall i sina uttalanden eller inlägg så blir det mycket svårt med konstruktiva samtal då ledamöter i socialnämnden på grund av sekretess inte kan uttala sig om enskilda ärenden. Så att ha en offentlig debatt i ett ärende som högre instanser redan avdömt anser vi är etiskt tveksamt.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: BMP
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 18 februari 2022