JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Laholms kommunchefs förslag till organisationsförändring

Laholms kommunchefs förslag till organisationsförändring

Publicerad 10 februari 2023

Idag ordnade kommunen den andra livesändningen vad gäller förslag till omorganisation till följd av besparingskravet på 35 miljoner kronor.

Förslaget som kommunledningsgruppen (KLG) har arbetat fram och kommunchefen beslutat att lägga fram till politiken för beslut utgår från att de verksamheter som idag ingår i Kultur- och utvecklingsförvaltningen förs över till Laholms kommuns övriga förvaltningar.
 - Det vi kommunicerade idag är ännu så länge ett förslag. Nu ska berörda medarbetare få tycka till genom risk- och konsekvensanalyser, innan jag och kommunledningsgruppen lämnar in ett reviderat underlag till politiken, säger Anders Einarsson, kommunchef i Laholms kommun.
I förslaget som arbetats fram så framgår det att olika delar av nuvarande kultur- och utvecklingsförvaltningen integreras med Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelsens förvaltning.
Informationen som gavs idag låg på enhets, funktions och uppdragsnivå, där vissa roller ingår i ett omplaceringsuppdrag. Omplaceringsuppdraget innebär att en roll får förändrad inriktning, innehåll eller kommer att vara kopplad till en annan nämnd.
 - Nu är det viktigaste att de medarbetare som är berörda har fått information och erbjuds dialog med sin chef. Det finns ju människor bakom alla de här förändringarna och att dessa ges chans att tycka till och får möjlighet att ge uttryck för sina tankar är extra viktigt i den fas vi är inne i, säger Anders Einarsson.

Föreslagna förändringar

Socialförvaltningen

Tillförs det strategiska, kommunövergripande, ansvaret för arbete med begreppen Integration, Segregation och Inkludering.

Enheter, funktioner och uppdrag som förs över från Kultur- och utvecklingsförvaltningen:

 • Daglig Verksamhet
 • Arbetsmarknadsenheten inklusive arbetsmarknadsverksamhetens administratör och del av vägledningscentrum
 • Ung i Laholm
 • Kommunala aktivitetsansvaret
 • Mottagning nyanlända
 • Processledare Integration & Segregation

 

Barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningen byter namn till Utbildningsförvaltningen.
Verksamhetsområde Grundskola byter namn till Grundskola/Frivilliga skolformer.
Verksamhetsområde Kultur upprättas inom förvaltningen.
Tillförs ansvar för samordning av all studie- och yrkesvägledning inom hela Laholms kommun.

Enheter, funktioner och uppdrag som förs över från Kultur- och utvecklingsförvaltningen:

 • Osbecksgymnasiet inklusive del av Vägledningscentrum samt specialpedagog/speciallärare från Kvalitet & service
 • Vuxenutbildning inklusive del av Vägledningscentrum
 • Skolsköterska och skolkurator
 • Administration & Campus reception
 • Utvecklingsledare Frivilliga skolformer
 • Verksamhetschef Kultur
 • Kulturskola
 • Biblioteksenheten
 • Kulturdelar av Kultur & Turism
 • Förvaltningsekonom/Projektsamordnare heltidsresan

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillförs ansvar för samordning av alla föreningskontakter inom hela Laholms kommun.

Enheter, funktioner och uppdrag som förs över från Kultur- och utvecklingsförvaltningen:

 • Fritidsenheten utom Ung i Laholm (Verksamhetstillhörighet inom förvaltningen utreds)
 • Ekonomicontroller (Staben)

Enheter, funktioner och uppdrag som förs över till Kommunstyrelsens förvaltning:

 • Mark- och exploatering
 • Översiktsplanering

 

Kommunstyrelsens förvaltning

Enheter, funktioner och uppdrag som förs över från Kultur- och utvecklingsförvaltningen:

 • Turism/Turistbyrån från Kultur & Turism
 • Destinationsutvecklare
 • Turism- och kulturkommunikatör
 • Projektkoordinator
 • Nämndsekreterare

Enheter, funktioner och uppdrag som förs över från Samhällsbyggnadsförvaltningen:

 • Mark- och exploatering
 • Översiktsplanering

 

Omplaceringsutredning

 • Förvaltningschef
 • Verksamhetschef Frivilliga skolformer
 • Verksamhetschef Arbetsmarknad
 • Enhetschef Vägledning och Mottagning
 • Enhetschef Kvalitet och service (Vakant)
 • Verksamhetscontroller (Vakant)

 

Den fortsatta processen för organisationsförändringen ser ut så här:

23/2 Datum då Risk- och konsekvensanalys och Risk- och väsentlighetsanalys ska vara färdigställda
3/3 Slutligt förslag färdigställt
10/3 Facklig samverkan kring förslaget (CESAM)
14/3 Ärendet behandlas i Kommunstyrelsen
28/3 Beslut fattas i Kommunfullmäktige

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 10 februari 2023