Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Många 60-plussare vill flytta

60-plussare öppna för annat boende

Publicerad 14 februari 2012

Hur vill du bo på äldre ”dar”? Det har nätverket Aktiv senior undersökt i Laholms kommun. Mer än hälften av dem som är 60 år eller äldre är intresserade av att förr eller senare flytta till någon form av åldersanpassat boende.

Under sommaren och hösten 2011 genomfördes undersökningen, som finansierats via regeringsprojektet ”Bo bra på äldre dar”. Drygt 2 300 enkäter skickades till personer över 60 år som bor i kommunen. Dessutom delades enkäter ut till cirka 1 400 fritidshusägare i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Utdelningen till den sistnämnda gruppen var dock inte målgruppsanpassad. Det är ett skäl till att endast 149 besvarade enkäten. Av de boende i kommunen svarade 423 personer, det vill säga endast 18 procent.

- Undersökningen var väldigt omfattande med en mängd frågor och därmed tog sig inte så många tid att besvara den. Det är en svaghet men samtidigt är det förhållandevis många i gruppen 75 år och äldre som svarat på frågorna vilket är betydelsefullt när resultatet ska tolkas, säger Ulf Selin på nätverket Aktiv senior.

Oaktat svarsfrekvensen anser sig socialnämnden ha fått intressanta svar för planering av framtida bostäder åt de äldre.

Hälften vill flytta

Resultatet visar alltså att mer än hälften av dem som svarat på enkäten är intresserade av att flytta till ett åldersanpassat boende. I nuläget är dock denna möjlighet ytterst begränsad därav majoritetens svar att de vill bo kvar så länge som möjligt i sitt nuvarande boende.

- Svaren kan ge en motstridig bild men när resultaten tolkas ställs de i relation till dagens situation och därmed får vi en ganska bra uppfattning om de svarandes uppfattning, säger Ulf Selin.

Hur vill då 60-plussarna bo? Mer än 60 procent av dem är öppna för ett så kallat trygghetsboende – en boendeform som ännu inte finns i Laholms kommun. Resterande grupp tänker sig service- eller särskilt boende.

När i tiden vill de då flytta? 20 procent av dem tänker sig en annan boendeform inom de närmaste fem åren eller i framtiden, 30 procent vill flytta när hälsan sviktar medan resterande svarar att de vill bo kvar så länge som möjligt.

- Att hälften vill bo kvar så länge som möjligt beror just på att det inte finns andra alternativ att tillgå, förklarar Ulf Selin och knyter an till tolkningen av undersökningen.

Att 20 procent funderar på annan boendeform inom en ganska snar framtid innebär att det behöver byggas runt 100 åldersanpassade bostäder per år under de närmaste tio åren.

Öppna för att flytta

Var vill då de 60-plussarna bo? Tre fjärdedelar av dem vill bo kvar eller flytta inom samma område som de bor i dag. Det vill säga bor man i inlandet, i Laholms tätort eller vid kusten vill man även fortsättningsvis bo kvar i dessa områden. Samtidigt är så många som 40 procent benägna att flytta från kustområdet till inlandet eller tvärtom om det finns bra boendealternativ på dessa platser.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 14 februari 2012