Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Oförändrad kommunalskatt

Majoritet sa nej till skattehöjning

Publicerad 30 november 2012

Kommunalskatten i Laholms kommun förändras inte. Även nästa år går 20,58 kronor på varje intjänad hundralapp till kommunen. Därmed lyckades inte den socialdemokratiska oppositionen driva igenom sitt förslag, en skattehöjning på 50 öre.

Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) poängterade dock på fullmäktiges budgetsammanträde att kommunen står inför ett kärvt ekonomiskt år. Nästa år klarar nämligen inte kommunen av att leva upp till tumregeln, att överskottet bör vara två procent av kommunmens budget. Nu bedöms utfallet hamna på 10,5 miljoner kronor istället för runt 20 miljoner om tumregeln följts.

Krävs större överskott

Inför fullmäktigeförsamlingen poängterade Thomas Jönsson att kommunen fortsättningsvis måste ha ett betydligt större överskott. Åsidosätts tumregeln under flera år äventyras kommunens ekonomiska ställning. För att vrida klockan rätt underströk han att ”nu räcker det inte att lyfta på alla stenar”.

- Alla verksamheter ska genomlysas för att få bukt med utgifterna, sa han.

Socialdemokraterna ställde sig bakom genomlysningen, men ansåg ändå att ytterligare skattekronor fordras för att tillgodose verksamheternas behov. Därför föreslogs skattehöjning med 50 öre, vilket skulle ha gett cirka 18 miljoner kronor extra.

Förslaget röstades emellertid ner av den sittande alliansen bestående av Moderater, Folkpartister, Centerpartister och Kristdemokrat. Därmed blir den kommunala skattesatsen även nästa år 20,58 kronor. Till det ska läggas skatten till Region Halland på 10,42 kronor, varvid den totala skattesatsen till dessa huvudmän hamnar på 31 kronor.

Efter en lång diskussion klubbades budgeten för 2013 med nettoutgifter på drygt 1 045 miljoner kronor.

Nedan anges nettobudgeten för respektive nämnd i miljoner kronor.

Nettobudget för verksamheterna
 Kommunfullmäktige  2, 036
 Kommunstyrelsen  78, 310
 Kommunstyrelsen va-verksamhet  - 1, 685
 Kultur- och utvecklingsnämnden  197, 827
 Servicenämnden  43, 054
 Servicenämnden avfallsverksamhet  2, 187
 Miljö- och byggnadsnämnden  8, 336
 Barn- och ungdomsnämnden  360, 233
 Socialnämnden  352, 668
 Överförmyndarnämnden  1, 245
 Revisionen  1, 074
 Totalt  1 045, 285

 

(Att kommunstyrelsens va-verksamhet anges som en minuspost beror på att intäkterna är större än utgifterna)

Omfattande investeringar

Under 2013 har kommunen avsatt 209,9 miljoner kronor i investeringar. För kommande två år sjunker förvisso beloppen till 112 respektive 122,1 miljoner kronor. Oaktat detta är investeringarna under åren 2013-2015 historiskt sett mycket höga med en genomsnittlig nivå på 147,7 miljoner kronor. Det kan jämföras med genomsnittet för de tio föregående åren - 56 miljoner kronor.

Till de större projekten hör om- och tillbyggnad av F-6-skolan i Mellbystrand (53,6 miljoner kronor), ny F-6 skola och förskola i Hishult (33,2 miljoner kronor), ny förskola i L:a Tjärby (23,3 miljoner kronor) och förändringar på Osbecksgymnasiet (26,6 miljoner kronor).

Utbyggnad av reningsverk

Därtill ska läggas omfattande utbyggnad av dagvattenledningar i kustområdet (15 miljoner kronor), ombyggnad av Skottorps vattenverkverk (45 miljoner kronor), utbyggnad av Ängstorps reningsverk (68,0 miljoner kronor) och ny vattenledning mellan Skottorp och Laholm (11,9 miljoner kronor).

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 30 november 2012