JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Laholm bäst i Halland

Laholm bra på naturvård

Publicerad 22 augusti 2014

Strandhedsprojektet i Skummeslövsstrand är ett exempel på god naturvård som Laholms kommun bedrivit under de senaste åren. 

Hur sköts naturen i landets kommuner? Det har Svenska Naturskyddsföreningen tagit reda genom en enkät, där Laholms kommun blev bäst i Halland. Kommunen hamnade på 53:e plats bland de 290 kommunerna. Placeringen gav betyget ”godkänd med stor förbättringspotential”. Av 45 möjliga poäng fick kommunen 24,5.

Det är första gången som kommunernas arbete med naturfrågor mätts på detta sätt. Enligt Naturskyddsföreningen är det en viktig värdemätare eftersom kommunernas naturvårdsarbete anses vara en grundsten i strävandet mot en hållbar utveckling. Med mätningen vill intresseorganisationen skapa ökad lokal och nationell uppmärksamhet kring naturvårdsfrågor samt att fler kommuner arbetar för att uppnå miljökvalitets- och friluftslivsmål för biologisk mångfald och friluftsliv. Genom att jämföra kommuner med varandra hoppas föreningen också att kommunerna höjer sin ambitionsnivå inom området.

Större ansvar till kommunerna

Mätningen kan också ställas i ljuset av att kommunerna getts ett allt större ansvar inom naturvården. I plan- och bygglagen (PBL) understryks kommunernas ansvar gentemot kommuninvånare för att skapa långsiktigt hållbar livsmiljö.och att säkerställa ekosystemen. Och när kommunerna vill skydda områden, exempelvis naturreservat, kulturreservat och biotopskyddsområde, kan de luta sig mot miljöbalken (MB). Dessutom har staten skjutit till medel för lokala naturvårdsprojekt.

Framgångsrika projekt

Med stor framgång har Laholms kommun drivit ett flertal sådana projekt, exempelvis restaureringarna av strandhedarna i Skummeslövsstrand och genomfört olika åtgärder för att skapa det kommunala naturreservatet Såghuslund i Laholm. Stort erkännande har kommunen också fått för framtagandet av ett verktyg som mäter fosforavrinning från åkermark. På så sätt kan få en bild av man bland annat urlakning till Laholmsbukten.

Behövs många åtgärder

Behovet av åtgärder för att säkra naturen ökar också i takt med flyttlassen till tätorterna, att jord- och skogsbruk rationaliseras och att betesdjuren blir färre varvid åkrar växer igen. Särskilt de tätortsnära naturområdena står i fokus när man vill bibehålla och öka den biologiska mångfalden.

Länkar

Via en länkar på sidan kan du ta del av Naturskyddsföreningens rapport och fördjupa dig i kommunens naturvårdsplan ”Naturvård och friluftsliv i Laholm”.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 augusti 2014