JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Största förändringen sedan 1974

Gemensam fastighetsförvaltning i kommunen

Publicerad 24 april 2014

Maria Kjellberg, Annelie Svensson, Anton Olsen och Lillan Fritzon diskuterade för- och nackdelar med förslaget till ny fastighetsorganisation.

När Laholmshem och större delen av nuvarande teknik- och servicekontor blir ett kopieras inte modellen för rationalisering av de engelska kolgruvorna på 1940-talet. Däremot tar man lärdom av dess misslyckande.
- Vi ska gå varsamt fram och lyssna på hur medarbetarna jobbar idag, säger vd:n Stefan Lundström.

På sensommaren i fjol satte han sig på vd-stolen för Laholmshem. Uppdraget att bygga upp gemensam organisation för Laholmshem och kommunens teknik- och servicekontor lockade. Inom kort basar han över en organisation med ett 100-tal medarbetare. Förutsatt att alla pusselbitar faller på plats.

Under vintern och våren har organisationsstrukturen stötts och blötts i många sammanhang. I början av veckan presenterades förslaget på Strandhotellet i Mellbystrand för all berörd personal.

Här fanns också Laholmshems styrelseordförande, Christian Wahl (M), som plockade fram den stora penseln för att beskriva omdaningen. ”Den största verksamhetsförändringen i Laholms kommun sedan kommunsammanläggningen 1974.”

Bättre karriärmöjligheter

Som styrelseordförande ser han många fördelar i samgåendet.

Stefan Lundström, vd på Laholmshem- Vi skapar ett resursstarkt bolag med hög kompetens inom hela fastighetsområdet. Det blir tydligare vem som ansvarar för fastigheterna, och karriärmöjligheterna ökar inte minst för städpersonalen, säger Christian Wahl.

Och Stefan Lundström lyfter möjligheter till besparingar genom ”bättre utnyttjande av lokalerna”.

Diskussion om städ

Städavdelningens tillhörighet har diskuterats. Slutligen fastnade man för att även denna avdelning tillsammans med fastighetsskötare, vaktmästare och hantverkare förs över till Kommunfastigheter i Laholm AB, ett nybildat dotterbolag till Laholmshem. Kombinationstjänster inom städ- och kostservice blir däremot kvar i kommunen och blir en del av ett helt nytt kontor, internservice. Från teknik- och servicekontoret går också projektör, fasighetsförvaltare och administratör. Men de får Laholmshem som ny arbetsgivare med en total arbetsstyrka på drygt 20 anställda.

Nytt bolag

Med samgåendet bildas bolaget, Kommunfastigheter i Laholm AB, med Laholmshem som moderbolag. Dotterbolaget blir det personalmässigt största med ett 80-tal medarbetare. Hit förs även alla kommunala fastigheter exempelvis förskolor och skolor. Uppdelningen innebär att Laholmshem även fortsättningsvis blir ett renodlat allmännyttigt bostadsföretag med drygt 1 500 lägenheter.

- Tudelningen är viktig. Därigenom skingras eventuella misstankar om att resurser förs från ett fastighetsbestånd till ett annat. Nu behöver inte våra hyresgäster tvivla på att intäkter som generas i bostadsbeståndet överförs till verksamhetsanknutna lokaler. Dessutom blir vi granskade på ett kvalificerat sätt. Och det är alltid bra, säger Stefan Lundström.

Gemensam styrelse och vd

Juridiskt bildas således två bolag. För personalen blir det emellertid ingen praktisk betydelse eftersom styrelse och chefer blir gemensamma för bolagen. Förslaget till ny organisation rymmer fyra avdelningar under vd:n: projekt, teknik, städ och service. Till sitt stöd har vd:n en stab bestående av kundtjänst, ekonomiavdelning och chef för fastighetsutvecklingen. Verksamheterna inom städ och service delas i sin tur upp i tre geografiska områden: norr, centrum och söder.

För anställda som kommer att tillhöra Kommunfastigheter i Laholm AB förändras inte arbets- och lönevillkoren. Bolaget ansluts nämligen till arbetsgivareorganisationen Pacta, en organisation för kommunala bolag där anställda har samma villkor som kommunanställda.

- Personalen får förstås nya chefer, säger personalintendent Olle Lundqvist.

Praktfullt fiasko

På informationsmötet underströk Stefan Lundström att förändringen ska ”ske varsamt och bygga på era erfarenheter” och inte som i England på 1940-talet när driften av kolgruvorna skulle gå från småskalig till mer rationell drift. Omstöpningen blev ett praktfullt fiasko. Ledningen tog nämligen ingen notis om kolgruvearbetarnas erfarenheter och kunskap.

Positiv inställning

Enar Enered, Birgitta Magnusson, Jonny Ekman, Morgan olsson. Laholmshem 2014-04

Med Birigtta Magnusson vid protokollet diskuterar Enar Enered, Jonny Ekman, Morgan Olsson och Mikael Eliasson den gemensamma fastighetsförvaltningen. 

Under dagen delades personalen in i grupper för att diskutera frågor kring förändringen. Överlag var tongångarna positiva. Större flexibilitet i jobbet, bättre möjligheter till varierande arbetsuppgifter och bättre utvecklingspotiental som anställd var några av synpunkterna. Men givetvis fanns också frågetecken. I en del fall med farhågor om att vissa arbetsuppgifter skulle lämnas ut på entreprenad. Därvidlag gav Stefan Lundström tydligt besked.

- Att sälja ut tjänster är ingen magisk lösning. Vi kommer att behöva all den personal vi har i dag, underströk han.

Principbeslut i kommunfullmäktige

I mitten av juni ligger förslaget på kommunstyrelsens bord och den 24 juni på fullmäktiges. Då tas principbeslut om verksamhetsövergång samt övertagande av kommunens fastigheter och lokaler. Ställer sig majoriteten av ledamöterna bakom förslaget får berörd personal ny arbetsgivare från och med den 1 oktober, och vid årsskiftet 2014/2015 överförs alla kommunala fastigheter till Kommunfastigheter i Laholm AB.

Då har den sista pusselbiten lagts till den största verksamhetsförändringen på 40 år.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 24 april 2014