JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Bättre resultat än beräknat

Överskott på drygt 29 miljoner kronor

Publicerad 25 april 2018

Laholms kommuns samlade inkomster och utgifter för 2017 beräknades ge ett överskott på 16,4 miljoner kronor. Det blev betydligt bättre än så. När året summerades landade resultatet på 29,4 miljoner.

Att det blev så mycket bättre berodde främst på ökade skatteintäkter och statsbidrag. Men det fanns också stora negativa avvikelser. Den stora befolkningsutvecklingen under året, plus 483 personer, bidrog verksamt till nämndernas negativa budgetutfall. Totalt gick de back med 20,6 miljoner kronor. De största avvikelserna svarade barn- och ungdomsnämnden för med 15,8 miljoner samt kultur- och utvecklingsnämnden med 7,6 miljoner.

- Siffrorna kan bli lite missvisande eftersom nämnderna inte fick full volymkompensation för 2017 års elevtal utan endast för antalet under 2016. Eftersläpningen hänger samman med det faktum att det slutgiltiga elevtalet blir känt först i samband med avstämningen av året, säger redovisningschef Kristoffer Dehlin.

Sammantaget steg nämndernas nettokostnader med 5,3 procent, vilket kan jämföras med 2016 då siffran var 5,9 procent,

Investerade för 90,8 miljoner

2017 års nettoinvesteringar uppgick till 90,8 miljoner kronor, en budgetavvikelse på 98 miljoner. Således användes endast 48 procent av tilldelat anslag. Därmed inte sagt att investeringarna lagts på is. Planerade tekniska anläggningar, exempelvis va-investeringar, har försenats på grund av bland annat utdragna tillståndsprövningar. Förseningar noteras även för investeringar i infrastruktur exempelvis utbyggnad av gator samt gång- och cykelvägar.

Trots att långtifrån alla planerade projekt genomfördes, var ändå investeringsvolymen för 2017 fortsatt hög och överskred med råge genomsnittet för de senaste tio åren - 84 miljoner kronor.

Framtidsbedömningar

Hur ter sig då framtiden för Laholms kommun? Kommunsverige har under de senaste årens konjunkturuppgång, med en lång period av sysselsättningsökning, fått ett ökat skatteunderlag som flera år ökat med mer än 4,5 procent per år.

Enligt kommande bedömningar från Sveriges Kommuner och Landsting kommer ökningstakten från och med 2019 att ligga under 3,5 procent. Detta medför att antalet arbetade timmar inte ökar i lika snabb takt som tidigare, vilket ger en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Därmed höjs ett varningens finger för att det uppstår ett glapp mellan kommunsektorns intäkter och kraftigt växande behov inom kommunernas kärnverksamheter, det vill säga skola, vård och omsorg.

För Laholms kommun motsvarar denna beräknade minskning på en procent ett tapp på runt 10 miljoner kronor.

- Trots inbromsningen kommer kommunens skatteintäkter att öka på grund av den starka befolkningsutvecklingen. Samtidigt måste vi vara medvetna om att fler invånare också påverkar behoven av kommunala tjänster, säger Kristoffer Dehlin.

Stordriftsfördelar

På längre sikt främjas kommunen av en stark befolkningstillväxt för att möta en demografisk struktur med en åldrande befolkning. Ökningen kan medföra att stordriftsfördelar och resurser kan utnyttjas på ett effektivare sätt i den kommunala verksamheten.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 25 april 2018