JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Språkutveckling på förskoledag

Språket i fokus på utbildningsdag

Publicerad 26 september 2018

Anna Tebelius Bodin belyste språkutvecklingen med utgångspunkt från hjärnans funktioner.

För några dagar sedan samlades all personal inom förskolorna i Laholms kommun under temat ”Unika tillsammans” med fokus på barns språkutveckling. Under samma tema möttes all personal inom grundskolan i mitten av augusti.

Förskolepersonalens heldag på Gullbrannagården vände sig också till medarbetare inom elevhälsan och enheten för flerspråkighet. Under dagen gavs medarbetarna inspiration, nya tankar och konkreta verktyg i det dagliga arbetet.

Inledningsvis betonade utbildningschef Richard Mortenlind framgångsfaktorn med att skapa en värdegrund där alla är välkomna och som bygger på att varje barn är unikt. Och att organisera sig tillsammans och gå från jag till vi.

- Moderatorn Lou Rossling inspirerade också oss alla att ta ansvar i en gemensam framtid, säger Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare inom barn och ungdomsverksamheten.

Två föreläsare

För att belysa barns språkutveckling hade barn- och ungdomskontoret engagerat föreläsarna Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad, och Anna Tebelius Bodin, pedagog och författare.

Språk ska vara kul, fastslog Barbro Bruce, och pratade om begreppet språklig sårbarhet.

- Det uppstår när obalans råder mellan barnets språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i samband med kunskapsutveckling och kamratrelationer. Följden blir att sårbarheten ökar i takt med att de språkliga kraven blir högre, sade hon.

För att förhindra detta underströk hon att språket måste förankras i sitt sammanhang, och att man genom sitt kroppsspråk kan förtydliga och förstärka vad man menar. På så sätt gynnas språkligt sårbara barn, men givetvis också alla andra.

Självförtroende

Hon underströk också att språkutveckling handlar om att bygga självförtroende i ett livslångt lärande samt vikten av att lägga grunden i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt eftersom de hänger ihop.

- En annan viktig egenskap är hur ni som personal tänker om andra. Hur ni möter och bemöter barnen. Lägg också energi på att "göra över" tid och fokusera på det som finns, fungerar och bär.

Förskoletiden är oerhört viktig

Anna Tebelius Bodin knöt an till Barbros resonemang om personalens betydelse för barnens språkutveckling. Tänk på, sade hon, "att tiden på förskolan är en betydande del av språkutvecklingens resa från att fokusera och förstå till att kunna läsa."

Hon redogjorde för den vetenskapliga teoribildningen inom språkutvecklingen med utgångpunkt från hjärnans funktioner samtidigt som hon beskrev hur teori kan kopplas till vardagens realiteter.

- Tydlig struktur och rutiner i förskolan skapar förutsättningar för ett kreativt innehåll i verksamheten, för då är inte hjärnan upptagen med att fundera på strukturfrågor. Och låt barnen jobba med en sak i taget, sade hon.

Anna Tebelius Bodin gav också exempel på hur man med små enkla medel kan göra mycket för att berika barnens språk - om inlärning i allmänhet och språkutveckling i synnerhet.

Text: Barn- och ungdomskontoret

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 26 september 2018