JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Bättre servicenivå till företagen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bättre servicenivå till företagen

Publicerad 14 november 2019

Laholms kommuns service gentemot företagarna i kommunen har tagit ett bra kliv framåt under årets sex första månader. Inom samtliga serviceområden har kommunen bättre resultat jämfört med helårssiffrorna för 2018.

- Det känns riktigt bra att vi blivit bättre, och att så skett inom samtliga områden. Resultatet ser jag som en värdemätare på att vår målmedvetna satsning på att förbättra servicen ger effekt, säger kommunchef Anders Einarsson.

På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ett företag undersökt kommunernas service, och främst då gentemot företagen. Undersökningen "Löpande insikt" görs regelbundet i Sverige inom följande myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Inom dessa mäts i sin tur servicenivån för tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet redovisas i form av ett index, NKI (nöjd kundindex).

Myndighetsärende hos kommunen

Mätningen baseras företrädesvis på företag som haft ett myndighetsärende hos kommunen under årets sex första månader. I Laholms fall har 82 företagare svarat, 60 procent av de tillfrågade. Totalsiffran för alla serviceområden i kommunen ligger på 74, en enhet bättre än riket i stort. Ett bra resultat, konstateras det i undersökningen. Så har också kommunen klättrat sex enheter jämfört med helårssiffrorna för 2018.
Jämförs de sex serviceområdena i kommunen med riket är värdena nära nog identiska. Störst skillnad påvisas i effektiviteten. Här ligger Laholm på 77 och riket på 73.

Miljö- och hälsoskydd bäst "i klassen"

Bryts resultatet av servicemätningen ner på myndighetsområden sticker miljö- och hälsoskydd ut med ett NKI på 83, avsevärt högre än riket. I den andra änden hamnar bygglov med 61, tre enheter efter rikssnittet.

Resultatet för miljö- och hälsoskydd förklarar miljöchef Patrik Eriksson med långsiktig dialog om hur miljökontoret förhåller sig till sökanden samt utbildningssatsning för medarbetare för att upprätthålla hög kompetens- och servicenivå, bland annat genom medverkan i Miljösamverkan Halland.

- Vi nås lätt eftersom vi inte har särskilda telefontider under kontorstid. Därmed inte sagt att vi omedelbart kan ge svar på eller handlägga ett ärende. Men vi ger besked om när vi kan återkomma, säger han, och fortsätter:

- Ett ärende får inte ta onödigt lång tid när begärda handlingar är korrekta. Vi jobbar med handläggarstöd för olika branscher, och är måna om att klargöra för företagarna vilka förväntningar de kan ha på oss. Dessutom tänker vi in oss i sökandens sits i mötet med oss.

Komplicerad lagstiftning och många byggen

Sett över hela perioden 2010–2018 konstaterar SKL att samtliga myndighetsområden ökat med fem-sex enheter, utom bygglov som minskat med en enhet.

- Bygglov omfattas av en komplicerad lagstiftning, som också ändrats vid åtskilliga tillfällen sedan SKL:s mätning startade år 2010. Under flera år har det också byggts mycket vilket har skapat ett högt tryck på vår verksamhet. Negativt utfall för sökande i ett bygglovsärende tenderar också att skapa ett större missnöje än inom andra myndighetsområden, säger Charlotta Hansson, verksamhetschef för samhällsbyggnadskontoret.

Ökad effektivitet

Därmed inte sagt att kontoret slagit sig till ro med detta. Charlotta Hansson understryker att mycket krut har lagts på att öka effektiviteten vid handläggning av bygglov. Det syns också i mätningen. NKI indexet för effektivitet har höjts med sex enheter till 57.

- Detta visar och bekräftar att våra bygglovhandläggare jobbar medvetet med denna parameter.

Undersökningen ger också rekommendationer till förbättringar för Laholms kommun. Ökad tillgänglighet ses som den viktigaste faktorn för kommunen. "Störst inverkan har möjligheten att komma i kontakt med rätt person", understryks det.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 november 2019