JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Godkänt och underkänt i undersökning

Godkänt och underkänt i Medborgarundersökning

Publicerad 17 december 2019

En bra kommun att bo och leva i och med kommunala verksamheter som får mer än godkänt inom flertalet områden. Sämre är det med inflytandet, det fortsätter att sjunka.

Så kan i korta ordalag Statiska centralbyråns (SCB) nyligen genomförda medborgarundersökning bland invånarna i Laholms kommun sammanfattas.

Vartannat år med start 2009 har Laholms kommun deltagit i denna attitydundersökning. 1 200 invånare i åldrarna 18-24 år har slumpmässigt valts ut. Av dessa svarade i år 45 procent (530 invånare). Flest svar lämnandes av invånare i åldersgruppen 65-84 år, 61 procent.

Enkäten består av tre huvuddelar,

  • Hur bedömer invånarna kommunen som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker invånarna om kommunens verksamheter?
  • Vad tycker invånarna om inflytandet i sin kommun?

med ett tiotal frågor inom varje område.

Helhets- och delbetyg

Svaren analyseras med SBC:s nöjd-kund-index-modell (NKI), med ett helhetsbetyg för varje huvuddel samt betyg för varje delområde. Under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och är siffran högre än 75 tolkas resultat som mycket nöjd.

Helhetsbetyget för att bo och leva i kommunen hamnade på 57, strax under genomsnittskommunen. Av delfrågorna ligger rekommendationen att bosätta sig i kommunen högst, 60. I den andra änden återfinns synen på trygghet med betyget 54, en liten förbättring jämfört med 2017 års resultat.

- Resultatet för de olika delområdena ligger i stort sett still jämfört med undersökningen för två år sedan. Men man kan se en liten förändring i fråga om tillgång till bostäder. Det är inte förvånande med tanke på den starka inflyttning som kommunen haft under senare år, säger kommunstrateg Kristina Rosendahl.

Förvånad

Mer förvånad är hon däremot över helhetsintrycket för de kommunala verksamheterna, som tappat en del och ges nu betyget 48 (53 för genomsnittskommunen). Ty inom flertalet delområden ligger betyget över genomsnittskommunen eller i nivå med denna. Räddningstjänsten toppar med 80. Högt ligger också vatten och avlopp (74). Minst nöjda är kommuninvånarna med äldreomsorgen (51) medan gator och vägar blivit lite bättre (53).

- Tappet för helhetsintrycket kan möjligen förklaras med att kommuninvånarna upplever att deras möjligheter till inflytande sjunkit. Alltså att denna upplevelse spiller över på helhetsintrycket, resonerar Kristina Rosendahl.

Underkänt för inflytande

Och invånarnas syn på inflytandet som helhet sticker verkligen ut. Nu ligger det på 33 (39 i genomsnittskommunen). Än mer iögonfallande är förtroendefrågan. Låg var den redan i 2017 års undersökning (37), nu har den sjunkit ytterligare till 32 (43 i genomsnittskommunen).

- Inflytande och förtroendefrågan är två områden som säkert hör ihop i undersökningen. Och med tanke på höstens mediala uppmärksamhet kring kommunens upphandlingar är jag övertygad om att detta påverkat resultatet negativt. Men det finns också en tydlig förändring i samhället i stort gällande förtroendet för politiker, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C), och hänvisar till SCB:s nyligen offentliggjorda undersökning om förtroendet för partiledarna. Under de senaste åren har detta sjunkit radikalt.

Kommunchef utreder

Hur kommunen hanterar upphandlingar har som sagt stått i fokus i höst. Men innan detta fick medial uppmärksamhet gav kommunstyrelsen i augusti kommunchef Anders Einarsson i uppdrag att utreda frågan, understryker Erling Cronqvist.

- Kommunchefen ska se över hur upphandlingsorganisationen kan få ett större mandat, och därigenom se till att kommande upphandlingar inte blir fel.

Huruvida tidigare utförda arbeten upphandlats på ett korrekt sätt, ligger också i uppdraget. I början av nästa år redovisas rapporten, uppger Cronqvist.

Text. Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 18 december 2019