JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Oförändrad skattesats efter lång kf-debatt

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Oförändrad skattesats efter lång kf-debatt

Publicerad 26 november 2019

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) fick fullmäktigemajoritetens stöd för bibehållen kommunalskatt på 20,58 kronor.

Riksdagen beslutade nyligen om förändringar i kostnadsutjämningen för landets kommuner. Det gjorde Laholms kommun till en vinnare. Istället för att betala 18,8 miljoner kronor till systemet får kommunen 2,7 miljoner. Ett tillskott som innebär att kommunen även under 2020 beräknas göra ett överskott, 16,6 miljoner kronor.

Resultatet lever dock inte upp till tidigare mål om två procents överskott under en rullande treårsperiod. Budgeten för 2020 bygger på ett överskott på en procent.

- Med tanke på kommunens fortsatt starka befolkningstillväxt måste vi ur ett kortsiktigt perspektiv planera för att klara våra serviceåtaganden inom kärnverksamheterna, vilket medfört att vi fått tumma på resultatmålet, säger ekonomichef Kristoffer Dehlin, och fortsätter:

- Men över tid måste vi tillbaka till en högre resultatnivå för att finansiera vår välfärd och samhällsinvesteringar. Vi är nämligen angelägna om att i möjligaste mån egenfinansiera vår utveckling.

Lång debatt om skattesats

Tisdagens fullmäktigedebatt, med budgeten för 2020 och den ekonomiska planen för 2021-2022 på dagordningen, kom till stora delar att handla om just dessa spörsmål och vilken skattesats som ska tas ut.

Oenigheten var stor om nuvarande skatteuttag på 20,58 kronor skulle bibehållas. Fyra yrkanden ställdes mot varandra. För bibehållen skattesats pläderade Samverkan Laholm, bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Laholmspartiet ville höja skatten, dock inte med lika mycket. För (S) och (V) räckte en höjning med 50 öre medan (LP) yrkade på en krona, vilket skulle spä kommunkassan med 50 miljoner kronor.

Medborgerlig samling gick åt motsatt håll, och ville sänka kommunalskatten med 8 öre. Effekten av det skulle leda till två miljoner kronor i minskade skatteintäkter.

Först efter närmare tre och en halv timmes allmänpolitisk debatt, där allt sämre resultat i skolan lyftes fram som ett tungt vägande skäl till höjning av skatten för resursförstärkning till verksamheten, avgjordes frågan. Från Samverkan Laholm var motargumentet att mer pengar till skolan knappast är den förlösande faktorn för bättre resultat. År av resursförstärkning har nämligen inte fått denna effekt, hävdades det.

I den slutgiltiga omröstningen drog Samverkan Laholm det längsta strået. Med stöd av Sverigedemokraterna och Medborgerlig samling vann förslaget om bibehållen skattesats.

Budget på 1,5 miljarder kronor

2020 års nettobudget för nämnderna och fullmäktiges verksamhet landar på närmare 1,5 miljarder kronor med följande fördelning:

  • kommunfullmäktige 2,3 miljoner
  • kommunstyrelsen 164,7 miljoner
  • kultur- och utvecklingsnämnden 231,8 miljoner
  • miljö- och byggnadsnämnden 15,4 miljoner
  • barn- och ungdomsnämnden 534,8 miljoner
  • socialnämnden 507,1 miljoner.

Jämförs 2020 års budget för nämndernas verksamheter med fjolårets får de ett tillskott på cirka 54 miljoner kronor. Samtidigt ska påpekas att lönekompensation för 2020 ännu inte fördelats till nämnderna. Den uppgår till närmare 26 miljoner kronor varvid totalsiffran landar på 80 miljoner kronor.

Kompensation till kärnverksamheter

Satsningarna i nästa års budget sker i huvudsak genom ekonomisk kompensation till kommunens kärnverksamheter. Kostnaderna stiger med fler barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola. Därtill ökar behoven inom barn- och ungdomsvård och äldreomsorg.

En annan del går till ökade lokalkostnader och infrastruktursatsningar för att tillgodose kommunal service som en följd av befolkningstillväxten. Det handlar exempelvis om större anslag till färdtjänst och enskilda vägar samt avskrivning och räntekostnader för kommunens investeringsbudget.

Ramar togs i maj

Budgeten för 2019 innehöll besparingar på totalt 28 miljoner kronor för 2020 och 2021. Här preciserades dock inte fördelningen på respektive nämnd. Det beslutet togs på fullmäktigemötet i maj i år. När det togs utökades beloppet med 5,1 miljoner kronor till totalt 33,1 miljoner kronor. Av summan ska 18,9 miljoner kronor sparas under kommande år och resterande del 2021.

Ny budgetprincip

Tidigare år har nämnder kompenserats i efterhand för befolkningsförändringar som har påverkat resurserna till kärnverksamheterna. Exempelvis har förskolan och grundskolan fått mer pengar i efterhand. I årets budgetarbete togs ett nytt grepp.

- Under senare år har befolkningstillväxten varit betydande, vilket har lett till stora avvikelser när nämnderna kompenserats för detta. Därför har vi tänkt om och tagit fram en anpassad kompensationsnivå. Denna bygger på 2019 års befolkningsnivå samt antagande om förändring för nästa år. Effekten av denna principförändring innebär att nämnderna inte kan räkna med ytterligare pengar för verksamhetsåret 2020 utöver beslutade anslag, säger Kristoffer Dehlin.

Omfattande investeringar

Under såväl 2018 som 2019 satsade kommunen stora belopp på investeringar såväl på den skattefinansierade verksamheten som den avgiftsfinansierade. Mönstret återkommer under perioden 2020-2022.

Under planperioden ligger investeringarna på drygt 398 miljoner kronor. Det handlar bland annat om satsningar på gator och vägar, gång- och cykelvägar, Markarydsbanan med tillhörande ortsutveckling i Knäred och Veinge och utbyggnad av exploateringsområden exempelvis Mellby industriområde och bostadsområdena Östra Nyby i Laholm och Haga i Skottorp.

Även inom den avgiftsfinansierade verksamheten, avfall samt vatten och avlopp, är investeringstakten fortsatt hög. Det handlar främst om utbyggnad av va-nätet och omhändertagande av lakvatten från Ahla deponi.

Av de drygt 398 miljonerna i investeringar uppgår de avgiftsfinansierade delarna till cirka 162 miljoner kronor varav vatten och avlopp tar 130 miljoner i anspråk och avfall 32 miljoner.

Text: Lars Ingemarson, Kristoffer Dehlin

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 26 november 2019