JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Genevadselever föreslås gå i Veingeskolan / Frågor och svar om Genevadsskolan

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Frågor och svar om Genevadsskolan

När kommer Genevadskolan att läggas ned? 

Beslutar kommunfullmäktige om nedläggning av skolan kommer den att läggas ned från och med läsåret 2021/2022, d.v.s. augusti 2021.  

Får mitt barn behålla sin nuvarande klasslärare vid en flytt till Veingeskolan?

 Personal på Genevadskolan kommer att erbjudas tjänst på Veingeskolan. I dagsläget är det för tidigt att säga vilka klasser det blir och hur personalorganisationen för nästa läsår kommer att se ut.  

Kommer elever från Genevadskolan att delas eller kommer de att få behålla sin nuvarande klass? 

Det kommer att bli två paralleller i varje klass men hur vi fördelar är ännu inte klart.  

Mitt barn har idag behov av särskilt stöd. Hur kommer detta att bli på Veingeskolan? 

 Det finns en speciallärare som stödjer lärarna i elevers behov av särskilt stöd samt det finns ett tvålärarsystem som ger ökade möjlighet till stödinsatser.  

Hur stora klasser blir det på Veingeskolan? 

Mellan 18 och 25 elever enligt nuvarande elevunderlag.  

Hur stora grupper är det på fritids?  

Det är idag cirka 90 elever fördelade på två grupper. Vid en nedläggning av Genevadskolan kommer det istället att planeras för tre grupper. Alla elever är inte på fritids samtidigt utan det brukar vara cirka 25-30 elever per grupp.  

Har mitt barn rätt till skolskjuts?  

Skollagen och barn- och ungdomsnämndens riktlinjer reglerar elevers rätt till skolskjuts. Sammanfattningsvis innebär reglerna att elev har rätt till skolskjuts om avståndet till skolan överstiger två kilometer. Detta förutsätter att eleven går på den skola som kommunen hänvisar till.  

Kommer de yngre eleverna att åka skolskjuts med de äldre eleverna? 

Inför varje läsår görs en skolskjutsplaneringen av Hallandstrafiken, vilken beräknas vara klar i slutet av våren. Faktorer som påverkar skolskjutsplaneringen är skolans schema (sk. ramtider) och vilka elever som har rätt till skolskjuts.  

Hur tidigt kommer bussen att lämna Genevad? 

Bussens tider styrs utifrån skolans schema (sk. ramtider) samt vilka elever som ska åka med den aktuella skjutsturen. Planering av skolskjutsar görs av Hallandstrafiken och nästa års skolskjutsplanering beräknas vara klar i slutet av våren.  

Kan mitt barn åka skolskjuts till/från fritids? 

Nej, rätten till skolskjuts gäller inte till och från fritids.  

Jag känner oro för att mitt barn ska börja på en så stor skola. Vad gör ni för att jag och mitt barn ska känna oss trygga på Veingeskolan? 

Det är fullt förståeligt och helt naturligt att man känner en osäkerhet inför det nya och okända. Eftersom Veingeskolans rektor även är rektor för Genevadskolan finns goda möjligheter att tillvarata Genevadskolans styrkor och införliva det i Veingeskolans verksamhet.

För att uppnå trygghet och studiero arbetar Veingeskolan redan idag aktivt med sitt värdegrundsarbete samt med att skapa tillitsfulla relationer mellan lärare och barn och mellan barnen. Arbetet utvärderas kontinuerligt som en del i Veingeskolans systematiska kvalitetsarbete och säkerställer därför att frågan ständigt prövas. 

På skolan finns många rastvärdar och planerade rastaktiviteter. Vi delar upp eleverna så att exempelvis förskoleklassen är vid paviljongerna och elever i årskurs 1-3 har en egen skolgård. Lärarna äter med eleverna och de har särskilda bord och platser i matsalen.  

Blir det andra skoltider än vad mitt barn har idag? 

I dagsläget slutar elever i årskurs 3 senare en dag i veckan. I diskussion om timplan och garanterad undervisningstid inför nästa läsår finns funderingar på att eleverna istället ska gå något längre ytterligare några dagar men inget är bestämt ännu. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021