JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Kommunal budget klarar målet

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kommunal budget klarar tvåprocentsmål

Publicerad 25 november 2020

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) fick majoriteten i fullmäktige att rösta för Samverkan Laholms budget för 2021.

Efter två års svaga kommunala budgetar lever 2021 års budget för Laholms kommun upp till målet om ett överskott på 2,1 procent, i kronor räknat 32,6 miljoner kronor.

- De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt ledde till att det var svårt att budgetera starka resultat på kort tid, samtidigt som effekterna av en begynnande lågkonjunktur pressade kommunens planering. Inför nästa år har vi haft bättre förutsättningar, säger ekonomichef Kristoffer Dehlin.

Kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist (C), har under hela budgetplaneringen haft som mål att inför budgetåret 2021 leverera en betydligt starkare budget än vad som varit möjligt under de senaste åren. Och när budgeten låg på kommunfullmäktiges bord på tisdagen argumenterade han för vikten av ett starkt resultat för att klara kommunens åtaganden mot kommuninnevånarna.

"Borde varit tre procent"

- Med tanke på kommunens kraftiga befolkningstillväxt under senare år borde resultatet egentligen ha legat på tre procent, men jag känner mig ändå nöjd med 2,1 procent, sade han.

Eget kapital i "ladan" såg han också som angeläget i en tid med pandemi i samhället. Och vad händer, resonerade han, om vi får en tredje våg.

- Vi kan inte lita på att staten alltid har en öppen plånbok.

Ett resonemang som den socialdemokratiska oppositionen, företrädd av kommunrådet Kjell Henriksson, hade en annan bild av. Han pläderade för en utökad budget med drygt 28 miljoner kronor, med tyngdpunkt på barn- och ungdomsnämnden, tio miljoner kronor extra, och ett tillägg till socialnämnden på 15,6 miljoner kronor.

- Detta är att rusta för framtida behov, och då kan vi inte utgå från tvåprocentsmålet och lägga pengarna i en lada, sade han, och förutsatte att regeringen ser behovet av mer statliga pengar till kommunerna. Härvidlag refererade han till vad som skett under senare år.

"Resonemanget är ohållbart"

Inställningen att förlita sig på mer statliga pengar, och bygga en budget på detta, ifrågasattes också av kommunstyrelsens vice ordförande, Roland Norrman (M).

- Det resonemanget är ohållbart. Vi kan inte utgå ifrån, att vi tror att staten kommer att ge oss mer pengar. För vi ska ju ha klart för oss att staten har lånat upp otroligt mycket pengar i år. Tron att det då blir än mer till kommunerna, nej det kan vi inte utgå ifrån. Och blir det så, ja då får vi ta den diskussionen vid det tillfället, underströk han.

Oförändrad skattesats

Budgeten som Samverkan Laholm, bestående av Centern, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Trygghetpartiet, står bakom utgår ifrån oförändrad kommunal skattesats på 20,58 kronor. Därvidlag hade inte Socialdemokraterna avvikande uppfattning.

Medborgerlig samling yrkade däremot på sänkning av skatten med tio öre till 20,48 kronor. I motsatt riktning gick Laholmspartiet, som ville öka skatten med en krona till 21,58 kronor.

Efter en längre debatt – som genomfördes helt digitalt – klubbades budgeten som Samverkan Laholm utarbetat, och därmed bibehölls också skattesatsen på 20,58 kronor.

Budget på 1,5 miljarder kronor

2021 års nettobudget för nämndernas och fullmäktiges verksamhet landar på drygt 1,5 miljarder kronor med följande fördelning:

  • Kommunfullmäktige 2,3 miljoner
  • Kommunstyrelsen 176,9 miljoner
  • Kultur- och utvecklingsnämnden 235,3 miljoner
  • Miljö- och byggnadsnämnden 16,6 miljoner
  • Barn- och ungdomsnämnden 552,5 miljoner
  • Socialnämnden 518, 2 miljoner

Tillskott på 17,4 miljoner kronor

Jämförs 2021 års budget för nämndernas verksamheter med fjolårets får de ett tillskott på 17,4 miljoner kronor. Samtidigt ska påpekas att lönekompensation för 2021 ännu inte fördelats till nämnderna. Den uppgår till 22,6 miljoner kronor varvid totalsiffran landar på 40 miljoner kronor.

Snabbt stigande befolkning

På fullmäktigemötet belyste Erling Cronqvist den snabbt stigande befolkningen i kommunen. Sedan 2014 har den varit långt över prognoserna. Vissa år ökade befolkningen med nära 500 invånare och när 2019 var slut var tillskottet för perioden 2 386 invånare. Samma befolkningstillväxt hade kommunen under hela perioden 1981–2013.

Följden av denna expansiva tillväxttakt har lett till finansiella svårigheter, påpekar ekonomichef Kristoffer Dehlin. Uppgiften att hålla jämn takt med kommuninvånarnas behov av service och välfärd och en ekonomi i balans har varit svår att hålla ihop.
Nu är inte befolkningstillväxten lika stor vilket skapar en välbehövlig planeringsro för kommunen. Fram till och med siste september har befolkningen i år ökat med 48 invånare, och är nu 25 951.

- Därmed har årets budgetarbete underlättats jämfört med tidigare år. Tillkommande tillfälliga kostsamma lösningar som exempelvis paviljonger vid förskolor och skolor har inte varit aktuellt i år. Det har gett oss ett andrum att komma ifatt med behovet av nya verksamhetslokaler, säger Kristoffer Dehlin.

Skatteeffekt av coronapandemin

Budgetarbetet har dock inte varit helt smärtfritt. Prognosen för nästa år visar påtaglig skatteeffekt av coronapandemin – intäkterna sjunker drastiskt. För att kompensera bortfallet har staten öppnat plånboken och tillskjutit generella statsbidrag på drygt 45 miljoner koronor, i stort sett lika mycket som skattebortfallet.

- Coronapandemins exakta inverkan på nästa års budget har varit svår att hantera i budgetförslaget. Ingen av landets kommuner kan förutse de totala ekonomiska effekterna för 2021, understryker ekonomichefen, och fortsätter:

- Vidden av pandemin är svårhanterlig för den enskilda kommunen, vilket kan få till följd att staten måste agera på ett lika kraftfullt sätt som under innevarande år.

Fortsatt stort investeringstryck

Investeringstakten i Laholms kommun har minst sagt varit omfattande under senare år. Därvidlag är perioden 2021–2023 inget undantag. Under dessa år planeras investeringar i storleksordningen 465,3 miljoner kronor. Pengarna används bland annat till: va-verksamhet (166 miljoner), avfallsverksamhet (3,2 miljoner), exploatering (29,6 miljoner) och skattefinansierad verksamhet (265,5 miljoner).

Skattefinansierad verksamhet innehåller bland annat gator och vägar, gång- och cykelvägar, utveckling av kustområdet, ortsutveckling i Knäred och Veinge samt satsning på Markarydsbanan. Några andra exempel är omläggning av konstgräsplan på Glänninge park i Laholm, ny bokbuss och inventarier till ny förskola och skola i Skottorp.

Exploateringen på 29, 6 miljoner omfattar bland annat fortsatt utbyggnad av verksamhetsområdet Mellby företagspark samt de nya bostadsområdena Östra Nyby i Laholm och Haga i Skottorp.

- Planerade exploateringar är en viktig förutsättning för att uppnå kommunens vision om en befolkning på 30 000 invånare år 2040, förklarar Kristoffer Dehlin.

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021