JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Många medarbetare förkovras i digitalisering

Många medarbetare förkovras i digitalisering

Publicerad 29 oktober 2020

Många medarbetare i Laholms kommun har under de senaste åren lärt sig mer om digitala verktyg och tjänster, och hur dessa kan användas i verksamheten.

Via Digga Halland, ett samverkansprojekt kring kompetenshöjande digitala insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland, har Laholms kommun utbildat cirka 700 medarbetare och chefer. Därmed har kommunen fått bättre förutsättningar för att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet.

Samtliga halländska kommuner och Region Halland deltar i projektet, som drogs igång i augusti 2018 och slutar i januari 2021. Syftet är att höja medarbetarnas digitala kompetens och därmed skapa förutsättningar för såväl ett attraktivt arbetsliv som större nytta av digitala tjänster inom vård- och omsorgssektorn. Med utbildningen stärks också medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden – digital kompetens efterfrågas i allt större uträckning.

– Det är ett vinnande koncept att vi byggt upp ett nätverk av intresserade och inspirerande medarbetare, som kan sprida nyttan av digitalisering inom socialtjänsten, säger projektledaren Christel Axelsson, som arbetat tillsammans med Caroline Strid, kvalitetsutvecklare i Laholms kommun.

Projektet består av två gemensamma aktiviteter – en webbutbildning och lärprocesser. Dessutom har varje kommun haft ansvar för var sitt delprojekt, som de själva utformat för att utveckla sin verksamhet mot ett mer digitalt arbetssätt.

Utbildning för framtida utmaningar

Med Digga Halland skapas goda förutsättningar för Region Halland och de halländska kommunerna att förbereda sig för de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, bland annat fler äldre, stigande kostnader och svårighet att rekrytera personal.

Att digitalisera är ett sätt att möta dessa utmaningar. Med hjälp av digitala tjänster, verktyg och hjälpmedel kan framtidens vård göras mer jämlik, kvalitativ och effektiv. För att lyckas med det behövs medarbetare med digital kompetens inom området.
Därför har en del av projektet bestått av en webbaserad utbildning för medarbetare i kommunerna. Målet har varit att medarbetarna ska:

Bli mer involverade och delaktiga när det gäller användningen av digitala tjänster.

  • Öka sina kunskaper om hur man ställer om sin organisation och arbetssätt till ett digitalt.
  • Öka sina kunskaper om hur digitala tjänster kan bidra till att effektivisera verksamheten, förbättra kvaliteten i den, samt möta olika brukares behov.
  • Öka sina kunskaper om hur konsekvensanalyser och kravställningar kan utformas inför införande av digitala system och tjänster.

Digitaliseringsombud 

Flera av kommunerna har satsat på kompetensutveckling för medarbetare som framöver ska vara med i olika digitaliseringsprocesser, så kallade digitaliseringsombud. De ska driva utvecklingen, lyssna av verksamhetens behov, skapa intresse för digitalisering i arbetet och utbilda kollegor.

Digitaliseringsombuden har bland annat fått utbildning i förändringsarbete, upphandling och genomförande av digitala tjänster och produkter i verksamheten. I Laholms kommun har 15 medarbetare inom socialtjänsten gått utbildningen, där de också fått kunskap om "smarta hem" och smart användning av IT i vardagen.

Får gehör för synpunkter

Digitaliseringsombuden ser positivt på sina uppdrag, vilket framkom i en extern utvärdering. Bland annat nämner de nätverksträffarna, där erfarenheter delats, de har lärt av varandra och kontaktnätet har vidgats. Hanteringen av digitala verktyg och system och välfärdsteknik lyfter de också fram. Därtill känner de sig delaktiga i sina respektive kommuners digitaliseringsprocess, upplever att deras synpunkter får gehör såväl hos kolleger som ledning.

I utvärderingen uttrycker en av deltagarna det på följande sätt:

"Jag har möjligheten att föra kollegornas talan vidare. Jag upplever att jag blir lyssnad på och får gehör för mina och kollegornas idéer."

Utbildning även för chefer

Förutom utbildning av medarbetare har också samtliga chefer inom socialtjänsten – ett 40 - tal - utbildats i förändringsledning och digitalisering. I utvärderingen framkom att merparten av dem ansåg att utbildningen lett till en ökad samsyn och förståelse för digitalisering, förändringsarbete och modernisering av socialtjänsten.

Christel Sundberg, socialchef i Laholms kommun, poängterar att socialtjänsten nu har både medarbetare och chefer med digital kompetens:

-Jag har stora förväntningar på kompetensutbildningen. Dels genom att vi får en annan typ av diskussioner i verksamheten när cheferna får draghjälp av digitaliseringsombuden, dels genom att våra medarbetare ser detta som ett led i sin interna karriär och att de väljer att stanna kvar hos oss.

Kommunerna lär av varandra

Utöver kompetensutveckling handlar medverkan i Digga Halland också om lärprocesser, att de medverkande kommunerna utvecklas tillsammans genom att dela erfarenheter och ta lärdom av varandra. Därför har kommunernas lokala aktiviteter filmats så att alla kommuner kan ta del av varandras aktiviteter. Dessutom har nätverk för lärande och erfarenhetsutbyte dragits igång. Filmerna finns att ta del av på projektets webbsida, se länk på denna sida.

Text: Petra Lindström, Karin Bergstrand, Högskolan Halmstad

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021