JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Så arbetar vi med att främja studiero och trygghet i skolan

Så arbetar vi med att främja studiero och trygghet i skolan

Publicerad 14 oktober 2021

Trygghet och studiero är en avgörande förutsättning för att skolan ska lyckas med uppgiften. Vi ser idag brister i upplevd trygghet och studiero hos eleverna på en del av våra skolor. Det visar sig i form av kränkande ord mellan elever och konflikt- och hotsituationer som uppstår mellan elever som skapar en otrygghetskänsla på skolan.

Inom barn- och ungdomsförvaltningen arbetar förvaltningschef, verksamhetschef och flera andra medarbetare med att följa upp behov av stöd- och utvecklingsinsatser riktade till olika skolor. Varje skola är unik och har sina förutsättningar och utvecklingsbehov.

Vi arbetar tillsammans

Laholms kommun som skolhuvudman har genom vår ledningsorganisation och verksamhetschefer daglig kontakt med våra förskolor och grundskolor och kan därmed ha en löpande uppföljning av hur läget är i vår verksamhet. Stöd- och utvecklingsbehovet ser olika ut för kommunens förskolor och grundskolor och därför behöver kommunen som huvudman rikta olika insatser utifrån hur behoven ser ut. 

När det uppstår kritiska situationer arbetar förvaltningens övergripande ledningsfunktioner tillsammans med en skolas rektor och medarbetare på skolan. Vi jobbar tillsammans inom hela barn- och ungdomsförvaltningen för att möta de problemen som uppkommer.

Alla skolor i Laholms kommun har planer mot diskriminering och kränkande behandling. Det finns många goda exempel bland kommunens förskolor och grundskolor på hur man kan jobba förebyggande och främjande för att motverka kränkningar. Kommunens gymnasieskola har ett aktivt värdegrundsarbete för att motverka kränkningar.

Trygghetsgrupper och elevinflytande

Det kan vara att skolorna arbetar med trygghetsgrupper där lärare och andra medarbetare arbetar tillsammans för att främja ett gott språkbruk och bemötande på skolan. Delaktigheten och inflytandet för eleverna är oerhört viktigt för att få en känsla på skolan av att alla arbetar tillsammans för att nå målet om en bra utbildning under trygga former. Därför är det viktigt med aktiva elevråd på varje skola, som drivs av eleverna själva med stöd av rektor och lärare.

Samarbete med föräldrarna

Föräldrarna är barnens viktigaste trygghet och en given samverkanspartner för skolan. Skolan och föräldrarna kan tillsammans påverka barn och ungas språkbruk och på det sättet minska kränkningar och trakasserier. Därför behöver varje skola ha en fungerande  struktur för föräldrasamverkan. Det handlar om bra former för utvecklingssamtal, spontana föräldrakontakter, hantering av problemsituationer som uppstår kring enskilda elever eller klasser och föräldraråd eller motsvarande knutet till rektor.

Det viktiga elevhälsoarbetet

Elevhälsoarbetet är en viktig del i arbetet för att skapa trygghet och studiero. Med en tillgänglig lärmiljö som bygger på att undervisningen i så hög grad som möjligt möter elevernas behov och motverkar olika funktionsnedsättningars konsekvenser så skapas också goda förutsättningar för trygghet och studiero. Att stärka det lokala elevhälsoarbetet på varje skolenhet är ett prioriterat utvecklingsområde i vår förvaltning just nu. 

Målsättningen för Laholms kommun som skolhuvudman är att alla elever ska må bra i skolan och lyckas med att nå kunskapskraven för skolans ämnen. Att främja trygghet och studiero är ett av de viktigaste insatsområdena som den enskilda skolan och huvudmannen behöver ha i fokus för att nå målet.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: JE3
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 oktober 2021